پرسشنامه رایگان بررسی مخزن سازمانی و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مخزن سازمانی و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی سیستمهای مناسبی برای سازماندهی به این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند.

از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحي مخزن سازماني خود، يعني “سیستم مدیریت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد” (سیماد) براي گردآوري و سازماندهي اطلاعات علمی توليد شده توسط اعضاء هیأت علمی کرده است. افزون بر مزاياي ياد شده از يك مخزن سازماني، “سيماد” براي ارائه خدمات پژوهشي به اعضاء هيأت علمي، يعني طرح پژوهه، ترفیع، مأموریت فرصت مطالعاتی و … مورد استفاده قرار مي گيرد. تا زمان انجام این پژوهش، حداقل 434 نفر از اعضاء آثار خود را در آن ثبت كردند. مطالعه اوليه نشان مي دهد كه ثبت آثار در “سيماد” با مشكلاتي روبرو بوده است. هدف عمده این پژوهش شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سيماد) با آن ویژگی ها می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پيمايشي و مطالعه موردی انجام پذيرفت.

برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند ديدگاه، یعنی سازمان، سیستم و کاربران وضعيت بررسي شد و در هر مورد شيوه و ابزار گردآوري مناسب بكار رفت. به بياني نظر مسئولان در باره سازمان از طريق مصاحبه، نظر متخصصان نرم افزار در مورد سيستم از طريق سياهه وارسي و نظر كاربران (واگذار كنندگان اطلاعات) از طريق نظرسنجي و پرسشنامه گردآوري شد. به طور كلي 8 نفر كه با روش گلوله برفي انتخاب شدند در مصاحبه؛ يك گروه سه نفره كه با روش تعمدي انتخاب شدند در تكميل سياهه و 208 نفر از 434 نفر كه پرسشنامه ها را تكميل كردند در نظر سنجي شركت نمودند.

مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به 6 گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیر ساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات بدست آمده را تشکیل داد. اطلاعات بدست آمده نشان داد كه در مورد خط مشی ها، مستندات و استفاده از سیستم، ضروريست به بازنگري و تغيير در مخزن سازمانی دانشگاه پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، “سيماد” در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها، سیاست ها و ویژگی های فنی وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقايسه با معيارهاي يك مخزن سازماني مطلوب، به طور تقريب، ويژگيهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در حد متوسط قرار دارد. استفاده از متخصصين كتابداري و اطلاع ساني، كه به امور مديريت اطلاعات و نيز رتبه بندي سازمانها آشنا هستند، از توصيه هاي عمده اين پژوهش در بازنگري در سيستم مي باشد. از مهمترین دستاوردهای این پژوهش معرفی ویژگی های یک مخزن سازمانی مطلوب می باشد که می تواند در بهینه سازی “سیماد” و تحقق اهداف آن و نیز طراحی سیستم های دیگر از جمله سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کاربرد داشته باشد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مخزن سازمانی و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي