پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راكه به روش پیمایشی انجام گرفت، كلیه اعضای هیأت علمی رشته كتابداری (90نفر) كه به طور تمام وقت و رسمی در یكی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری و یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند، تشكیل می دهد. از این تعداد55 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه انجام گرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون T ،آزمون Anova ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

 1- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری زن نسبت به همكاران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

2- بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كاردانی – كارشناسی و اعضای هیأت عامی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كارشناسی ارشد- دكترا، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 3- بین میزان حجم فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجودندارد.

 4- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری شاغل در دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

 5- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری فارغ التحصیل از دانشگاهای متفاوت ‌(خارج از كشور و داخل: دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری دو دانشگاه آزاداسلامی) تفاوت معناداری وجود دارد.

 6- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری با سوابق تجربی متفاوت در كتابخانه، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 7- بین میزان سواد رایانه ای اعضای هیئت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 8- بین میزان دسترسی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات در دانشگاه محل خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 9- بین میزان فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی رشته كتابداری ( مانند: عضویت در انجمن های حرفه ای، پذیرش مسئولیت های اجرای و عضویت در هیات تحریریه مجله های تخصصی ) و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها یي جهت افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی