پرسشنامه رایگان سبـک‌هـاي ارزيابـي عملکـرد مـديران

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبـک‌هـاي ارزيابـي عملکـرد مـديران

سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مي‌تواند موجب ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح مديريت و بهبود عملکرد زيردستان شود. صاحبنظران علم مديريت تاکنون در مورد معيارها و شيوه‌هاي ارزيابي، مطالب گوناگوني را بيان نموده‌اند. در اين پژوهش ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد بررسي قرار گرفته و به دنبال يافتن پاسخ به موضوعات زير است: 1- بررسي وضعيت موجود و مطلوب سبک‌هاي ارزيابي عملکرد از منظر مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2-اينكه آيا بين وضعيت موجود و مطلوب در سبک‌هاي چهارگانه ارزيابي عملکرد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معني‌داري وجود دارد ؟ و در آخر، 3-از طريق مصاحبه ديدگاه صاحبنظران حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مورد نتايج به دست آمده در مورد سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مورد بررسي قرار گرفت. باتوجه به هدف انجام اين پژوهش، که توصيف عيني و شناخت واقعي ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب مي‌باشد. پژوهش به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه‌ي آماري مورد پژوهش تمامي مديران، معاونين و رؤساي موجود در سطوح مختلف اداري،آموزشي، درماني و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي‌باشد که در مجموع 90 نفر هستند. و به علت حجم محدود جامعه آماري کل افراد جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفت، بنابراين به جاي نمونه‌گيري از روش سرشماري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که هيچ كدام از سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده نمي‌باشند. ولي در وضعيت مطلوب انتظار مي‌رود كه سبک‌هاي مذكور مورد استفاده قرار بگيرند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبـک‌هـاي ارزيابـي عملکـرد مـديران