پرسشنامه رایگان وضعيت رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس متوسطه

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وضعيت رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس متوسطه

تحقيق حاضر به دنبال بررسي وضعيت سبك رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي و شناسايي مشكلات آن مي باشد تا بتواند به مديران در اتخاذ سبك رهبري مناسب كمك كند. اين تحقيق به روش پيمايشي و از طريق(آزمونهاي پارامتريك t تك نمونه اي و t دو نمونه اي مستقل) انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق معلمان و مديران  مدارس متوسطه پسرانه خراسان شمالي است كه با توجه به حجم نمونه به روش تصادفي خوشه اي- مرحله اي براي معلمان، برابر 279 نفر معلم و نمونه گيري تمام شماري براي مديران برابر26 نفر مدير تعيين شد. جهت پاسخ به سؤال اصلي اول و سؤالات فرعي از پرسشنامه رهبري تحول آفرين توسط معلمان و جهت پاسخ به سؤال اصلي دوم از مصاحبه توسط مديران استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان کننده این است که میزان نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است و در کل رهبری تحول آفرین مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است. اما در مقایسه بین مدیران شهر و روستا، مدیران مدارس شهری بیشتر از مدیران مدارس روستایی دارای نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي هستند و در رهبری تحول آفرین نیز مدیران مدارس شهر در حد بالاتری قرار دارند. در نهايت مشكلات و موانع اجراي رهبري تحول آفرين نيز: عدم آشنايي پيروان و مديران با سبك هاي رهبري جديد، عدم مسئوليت پذيري پيروان، پاداش هاي مشروط، تغيير مديران و عدم ارتباط رشته شغلي مديران با رشته تحصيلي آنان تشخيص داده شد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وضعيت رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس