پرسشنامه رایگان بررسي مديريت موجود در مدارس

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مديريت موجود در مدارس

چکیده : هدف كلي از انجام اين تحقيق بررسي اين امر است كه آيا مديريت فعلي مدارس از ديدگاه مديران و معلمان با مديريت تحول همخواني دارد يا خير؟ در راستاي اين هدف پاخص‌هاي مديريت تحول نيز بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي مديريت موجود در مدارس متوسطه دولتي دخترانه شهر تهران از ديدگاه مديران و معلمان و مقايسه آن با شاخص‌هاي مديريت تحول صورت گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه فرضيه اول اين تحقيق مبني بر تطابق مديريت فعلي مدارس با مديريت تحول با سطح اطمينان 95 درصد رد شد. بدين معنا كه در مدارس مذكور مديريت تحول اعمال نمي‌گردد. فرضيات زيرمجموعه‌هاي مديريت تحول با سطح اطمينان 95 درصد رد شد. يعني در مدارس مذكور موارد ياد شده مورد توجه نيستند و اعمال نمي‌گردند. اما فرضيه ششم كه گوياي وجود اختلاف نظر درباره مديريت تحول بين مديران و معلمان بود، با سطح اطمينان 95 درصد قبول شد. بدين معنا كه بين ديدگاه مديران و معلمان در زمينه اعمال مديريت تحول در مدارس متوسطه دولتي شهر تهران تفاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي مديريت موجود در مدارس