پرسشنامه رایگان بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه معلمان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه معلمان

چکیده : تعارض بخشي از زندگي سازماني است و امري اجتناب ناپذير است که عوامل مختلف فردي و ساختاري باعث بروز آن مي شود، ديدگاههاي جديد وجود سطح مشخصي از تعارض را براي نوآوري، تغيير و تحول و خلاقيت، لازم مي دانند. مفيد و قابل استفاده بودن تعارض به شناخت مدير از تعارض، علل آن و توانايي در مديريت صحيح آن بستگي دارد. براي مديريت تعارض پنج سبك همکاري، رقابت، مصالحه، گذشتف اجتناب شناخته شده است. اين پژوهش به بررسي سبکهاي مديران در برخورد با تعارض از ديدگاه معلمان و مديران مي پردازد. سؤالات و فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: 1ـ بين نظرات مديران و معلمان در زمينه سبك مورد استفاده مديران در برخورد با تعارض اختلاف معناداري وجود ندارد. 2ـ بين سبك مدير مدرسه در برخورد با تعارض و سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي مدير ارتباط معناداري وجود دارد. 3ـ سبك غالب براي حل تعارض در بين مديران سبك رقابت است. پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري، معلمان و مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران مي باشد که تعداد مديران 460 نفر و تعداد معلمان 9370 نفر بوده است. نمونه گيري به طريق تصادفي و خوشه اي انجام شد و تعداد 50 نفر مدير و 200 معلم به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. جمع آوري اطلاعات به طريق ميداني توسط دو پرسشنامه انجام شد. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات راجع به سابقه، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي پاسخ دهنده و در بخش دوم سؤالات مربوط به سبك مديريت تعارض مطرح شد. براي تعيين اعتبار پرسشنامه ي تهيه شده نسخه اي از آن به تعدادي از اساتيد رشته داده شد و براساس اظهار نظرات آنان بعدادي از سؤالات اصلاح شد. پايايي پرسشنامه ها با توجه به ضريب A کرونباخ، در مورد پرسشنامه معلمان برابر با a=0/7527 و در ارتباط با پرسشنامه مديران a=0/8266 مي باشد. داده ها با آزمونهاي آماري t، آزمون ضريب همبستگي پيرسون، خي دو، و آزمون فريدمن مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار گرفت و اين نتايج بدست آمد. در ارتباط با سبك رقابت، اجتناب و مصالحه بين نظرات معلمان و مديران تفاوت معناداري وجود دارد اما در ارتباط با سبك همکاري و مصالحه بين نظرات معلمان و مديران تفاوت معنادار نيست. بين سبك مديريت تعارض و سابقه جز در مورد سبك گذشت رابطه معناداري وجود ندارد. بين سبك مديريت تعارض و ميزان تحصيلات مدير رابطه معناداري وجود ندارد. بين سبك مديريت تعارض و رشته تحصيلي مدير جز در مورد سبك اجتناب رابطه معناد نبود. سبك غالب براي حل تعارض در بين مديران سبك همکاري بود. که بدبين ترتيب فرضيه سوم رد مي شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه معلمان

پرسشنامه رایگان بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه مديران

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه مديران

چکیده : تعارض بخشي از زندگي سازماني است و امري اجتناب ناپذير است که عوامل مختلف فردي و ساختاري باعث بروز آن مي شود، ديدگاههاي جديد وجود سطح مشخصي از تعارض را براي نوآوري، تغيير و تحول و خلاقيت، لازم مي دانند. مفيد و قابل استفاده بودن تعارض به شناخت مدير از تعارض، علل آن و توانايي در مديريت صحيح آن بستگي دارد. براي مديريت تعارض پنج سبك همکاري، رقابت، مصالحه، گذشتف اجتناب شناخته شده است. اين پژوهش به بررسي سبکهاي مديران در برخورد با تعارض از ديدگاه معلمان و مديران مي پردازد. سؤالات و فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: 1ـ بين نظرات مديران و معلمان در زمينه سبك مورد استفاده مديران در برخورد با تعارض اختلاف معناداري وجود ندارد. 2ـ بين سبك مدير مدرسه در برخورد با تعارض و سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي مدير ارتباط معناداري وجود دارد. 3ـ سبك غالب براي حل تعارض در بين مديران سبك رقابت است. پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري، معلمان و مديران مدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران مي باشد که تعداد مديران 460 نفر و تعداد معلمان 9370 نفر بوده است. نمونه گيري به طريق تصادفي و خوشه اي انجام شد و تعداد 50 نفر مدير و 200 معلم به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. جمع آوري اطلاعات به طريق ميداني توسط دو پرسشنامه انجام شد. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات راجع به سابقه، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي پاسخ دهنده و در بخش دوم سؤالات مربوط به سبك مديريت تعارض مطرح شد. براي تعيين اعتبار پرسشنامه ي تهيه شده نسخه اي از آن به تعدادي از اساتيد رشته داده شد و براساس اظهار نظرات آنان بعدادي از سؤالات اصلاح شد. پايايي پرسشنامه ها با توجه به ضريب A کرونباخ، در مورد پرسشنامه معلمان برابر با a=0/7527 و در ارتباط با پرسشنامه مديران a=0/8266 مي باشد. داده ها با آزمونهاي آماري t، آزمون ضريب همبستگي پيرسون، خي دو، و آزمون فريدمن مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار گرفت و اين نتايج بدست آمد. در ارتباط با سبك رقابت، اجتناب و مصالحه بين نظرات معلمان و مديران تفاوت معناداري وجود دارد اما در ارتباط با سبك همکاري و مصالحه بين نظرات معلمان و مديران تفاوت معنادار نيست. بين سبك مديريت تعارض و سابقه جز در مورد سبك گذشت رابطه معناداري وجود ندارد. بين سبك مديريت تعارض و ميزان تحصيلات مدير رابطه معناداري وجود ندارد. بين سبك مديريت تعارض و رشته تحصيلي مدير جز در مورد سبك اجتناب رابطه معناد نبود. سبك غالب براي حل تعارض در بين مديران سبك همکاري بود. که بدبين ترتيب فرضيه سوم رد مي شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه مديران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج