پرسشنامه رایگان باورها و احساسات غیر منطقی

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورها و احساسات غیر منطقی

این پرسشنامه شامل 100 سوال بوده و با هدف بررسي ارتباط بين نگرش ديني (اسلامي ) و باورهاي غير منطقي در دختران دوره پيش‌دانشگاهي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورها و احساسات غیر منطقی

پرسشنامه رایگان باورها و احساسات

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورها و احساسات

چکیده:

اين پژوهش با هدف بررسي (رابطه بين رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان کلاس سوم راهنمايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنان در شهرستان خمين در سال تحصيلي 82-81) صورت گرفت . نمونه پژوهش 109 معلم بود که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد . پرسشنامه هاي سلامت روان ، رضايت شغلي و باور غير منطقي بر روي آنان اجرا گرديد . همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي از نمرات پاياني نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتايج نشان داد که بين رضايت شغلي و باور غير منطقي معلمان در سطح 05/0 رابطه منفي معني داري وجود دارد . همچنين افزايش سطح مدرك تحصيلي معلمان منجر به کاهش باور غير منطقي آنان مي شود . رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد . 3 متغير فوق در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش چشم گيري نداشتند . بين سن ، جنسيت ، ساعت تدريس ، سابقه تدريس ، داشتن يا نداشتن شغل دوم و گذراندن يا نگذراندن دوره هاي ضمن خدمت با رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورها و احساسات

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج