پرسشنامه رایگان باورهاي انگيزشي مديران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهاي انگيزشي مديران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناسايي رابطه باورهاي انگيزشي مديران و رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي در دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است . هدف اصلي اين پژوهش شناسايي باورهاي انگيزشي مديران و طبقه بندي آنها در سه ديدگاه انگيزشي نخستين ، نوين و سيستمي و شناسايي ميزان رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي به منظور تعيين ديدگاه برترانگيزشي است . فرضيه اصلي پژوهش اين است كه بين باورهاي انگيزشي مديران و رضايت كارمندان ازمديريت انگيزشي رابطه معني داري وجود دارد . باورهاي انگيزشي مديران شامل باور انگيزشي نخستين ،‌ باور انگيزشي نوين و باور انگيزشي سيستمي است . سؤالات فرعي پژوهش عبارتند از:

1-      آيا رشته تحصيلي مديران بر نمره ديدگاه انگيزشي آنان تأثير مي گذارد؟

2-      آيا بين سابقه مديريت مديران با نمره ديدگاه انگيزشي آنان رابطه وجود دارد ؟

3-      آيا بين مدرك تحصيلي كارمندان با نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي رابطه وجود دارد؟

4-      آيا رشته تحصيلي كارمندان بر نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي تأثير مي گذارد؟

5-      آيا بين  سابقه خدمت كارمندان با نمره ميزان رضايت آنان ازمديريت انگيزشي رابطه وجود دارد؟

6-      آيا جنسيت كارمندان بر نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي تأثير مي گذارد؟

جامعه آماري پژوهش شامل كليه مديران شاغل در دانشكده هاي دانشگاه فردوسي در سال تحصيلي 82_1381 به تعداد 32 مدير و كليه كارمندان رسمي و واحدهاي آموزش ،‌كتابخانه و كارمندان بلافصل معاونت آموزشي و معاونت اداري ومالي هر دانشكده به تعداد 110 نفرمي باشد . كه از طريق سرشماري انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوري شده است .

روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و از جهت هدف كاربردي محسوب مي شود. براي تجزيه و تحليل داده ها متناسب با فرضيه و سؤالات تحقيق از همسبتگي دو رشته اي ،‌همبستگي تتراكوريك ،‌همبستگي پيرسون ، همبستگي اسپيرمن ،‌T  تست و تحليل واريانس استفاده شده كه نتايج زير بدست آمده است :

1-      بين ديدگاه انگيرشي مديران و رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي رابطه اي وجود ندارد .

2-      رشته تحصيلي مديران بر ديدگاه انگيزشي آنان تأثير ندارد .

3-      ديدگاه انگيزشي مديران با سوابق مختلف مديريتي با هم تفاوت معناداري نمي كند .

4-      بين مدرك تحصيلي كاركنان با نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش رابطه معناداري وجود ندارد.

5-      رشته تحصيلي كاركنان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

6-      سابقه خدمت كارمندان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

7-      جنسيت كارمندان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

8-   بيش از 80% مديران ديدگاه سيستمي انگيزش ،‌حدود 20% ديدگاه نخستين انگيزش دارند و مديري با ديدگاه انگيزشي نوين مشاهده نشد.

9-      ميانگين رضايت كارمندان از مديريت انگيزش نسبتا پايين است . (‌12/2 از 4)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهاي انگيزشي مديران