پرسشنامه رایگان سبک های فرزندپروری بامریند

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند

چکیده

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی‌است که سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز را در سراسر جهان تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. با توجّه به نقش مهمی‌که خانواده در این زمینه و در زمینه خودکارآمدی تحصیلی فرزندان دارد اهمیت مسأله آشکار می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان با واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی بود. به همین منظور تعداد 351 نفر (از بین4857 دانش‌آموز) از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان جیرفت، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند1973، پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز. برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، از روش تحلیل مسیر و برای آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش، از تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی، با داده‌ها برازش مناسبی دارد. ضریب مسیر سبک سهل­گیرانه به خودکارآمدی تحصیلی منفی و معنی­دار و سبک مقتدرانه مثبت و معنی­دار بود. همچنین ضریب مسیر سبک سهل­گیرانه و استبدادی به اضطراب امتحان مثبت و معنی­دار و سبک مقتدرانه به اضطراب امتحان منفی و معنی­دار بود. خودکارآمدی تحصیلی در سبک مقتدرانه بیشتر از سبک سهل­گیرانه و مستبدانه بود. اضطراب امتحان در سبک فرزندپروری مستبدانه بیشتر از سبک سهل­گیرانه و مقتدرانه بود. همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان رابطه معنی­دار و منفی وجود دارد و خودکارآمدی تحصیلی می تواند اضطراب امتحان را پیش­بینی کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند