پرسشنامه رایگان بازسازی خلق ایبرل

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بازسازی خلق ایبرل

چکیده

اهداف انسان ها، بخش بزرگی از زندگی آنها می باشد و نحوه ی دنبال کردن این اهداف و تحقق یا عدم تحقق آنها می تواند تاثیر مهمی در زندگی افراد به جای گذارد. به طور مثال، ناکامی افراد در رسیدن به هدف هایشان می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار در روی آوردن افراد به سوءمصرف داروها شود و یا از طرفی دیگر، برآورده شدن اهداف می تواند منجر به رضایت مندی از زندگی گردد. اما سوال این است که آیا در این بین، عوامل دیگر مثل هیجانات و شیوه های تنظیم آنها مانند راهکارهای بازسازی خلق (شناختی، آرام سازی، اجتماعی و بیرونی سازی) می تواند نقش واسطه ای به عهده گیرد. بنابراین هدف این پژوهش عبارت بود از تحلیل روابط بین راهبردهای بازسازی خلق به عنوان متغیر میانجی در بین متغیرهای ساختار انگیزشی انطباقی و سوءمصرف داروها و رضایت از زندگی.  تعداد 252 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(میانگین سن=18/22 با انحراف استاندارد = 64/2)پرسشنامه های بازسازی خلق ایبرل و دیگران و پرسشنامه ی علایق و دل مشغولی های شخصی و پرسشنامه ی مصرف داروها و مقیاس رضایت از زندگی را تکمیل کردند. داده های حاصل به روش تحلیل میانجی با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج بیانگر این بود که رابطه ی معناداری بین ساختار انگیزشی انطباقی و سوءمصرف داروها در نمونه ی پژوهش وجود نداشت.  همچنین نتایج نشان داد که راهبرد شناختی، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی در صورت کنترل ساختار انگیزشی انطباقی می باشد.  به نظر می رسد که فکر کردن درباره ی مشکلات پیش آمده و ارزیابی مجدد و درست و منطقی از شرایط و موقعیت های پیش آمده، خودعامل تاثیر گذار بر احساس رضایت از زندگی است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بازسازی خلق ایبرل