پرسشنامه رایگان اهمال کاری سولومون و راثبلوم

تاریخ انتشار : 25 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راثبلوم

اهمال‏کاری تحصیلی به‌منزله‌ی مشكلی شايع در میان دانشجویان شناخته‌شده است كه پيامدهاي منفي زيادي را بر عملکرد آنان بر جای می‌گذارد. نقش دانشگاه­ها و برنامه‌های درسی موجود را در این فرایند نباید نادیده گرفت چرا که برنامه­های درسی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های کلی آموزش عالی محسوب می‏شوند. در برنامه درسي تجربه‌شده، تجارب، نگرش­ها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود، محیط دانشکده و برنامه درسی منعکس می‏شود؛ این در حالی است که برنامه درسی مورد انتظار از منظر فراگیران، انتظاری است که آنان از یک درس یا یک برنامه خاص دارند و یا پیش‌بینی می­کنند در یک برنامه خاص بیاموزند. در این پژوهش باهدف بررسی ادراک دانشجویان از فاصله میان برنامه­درسی­موردانتظار و تجربه­شده و رابطه آن با اهمال­کاری­تحصیلی، نمونه‌ای 155 نفری از دانشجویان سال دوم مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری غير احتمالي سهمیه‌ای برحسب رشته تحصيلي، مقطع تحصيلي و جنسيت دانشجويان استفاده گردید. جهت سنجش میزان اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان از آزمون اهمال‏کاری سولومون و راثبلوم (1984) و برای سنجش ادراك دانشجويان از فاصله بین برنامه درسي مورد انتظار و تجربه‌شده؛ از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای عباراتی که برنامه درسی مورد انتظار را می‌سنجیدند، مقدار 87/0 و برای عباراتی که برنامه درسی تجربه‌شده را موردسنجش قرار می­دادند، 92/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون روشن کرد که بین دو متغیر اهمال‏کاری تحصیلی و نمره ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و برنامه درسی تجربه‌شده، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0 < p، 010/0= (1.153) F). تجزیه و تحلیل داده­ها جهت مقایسه نمرات اهمال‏کاری دانشجویان در گروه­های جنسیتی، رشته­ها ومقاطع تحصیلی مختلف، نشان داد که تنها در مؤلفه اهمال­کاری­تحصیلی بین مقاطع تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و ميانگين نمره اهمال‏کاری دانشجويان مقطع کارشناسی از دانشجويان کارشناسی ارشد به‌طور معناداري بالاتر است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راثبلوم