پرسشنامه رایگان اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسي تناسب هدفها در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي با هدفهاي تصريح شده در اسناد فرادست نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. سؤال كلي اين مطالعه معطوف به همسويي هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز بيست ساله كشور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. همچنين ميزان توجه به هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي و ارتباط آن با دغدغه متخصصان (اعضاي هيئت علمي دو رشته برنامه ريزي درسي و جامعه شناسي با رويكرد آموزش و پرورش و همچنين دبيران سرگروه علوم اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفته است. روش كلي مطالعه مبتني بر مقايسه و تطابق قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست همانند قانون اساسي مواد قانوني و در كتاب هاي درسي مضمون بود. يافته ها نشان داد كه اگر چه، ميزان توجه به اهداف اجتماعي در كتاب هاي درسي در حد قابل توجه بوده است، ليكن به هدف هاي سياسي كمتر توجه شده كه اين موضوع در پايه هاي اول و دوم بارز تر است. همچنين ميان نگاه صاحبنظران در خصوص اهميت هدف ها و ميزان توجه به آن ها در كتاب هاي درسي رابطه قابل قبولي وجود ندارد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران