پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

چکیده : انگيزه پيشرفت يكي از مهمترين انگيزه هاي آدمي است كه طي چند دهه روانشناسان برجسته اي به بررسي آن پرداخته اند. انگيزه پيشرفت مي تواند رشد و پيشرفت فرد خانواده و حتي جامعه را بشدت تحت تاثير قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه عواملي از قبيل كانون كنترل جنسيت ترتيب تولد سطح طبقه اجتماعي با انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين است. روش طرح اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است كه در آن 350 نفر از ايراني دانشگاه امام كه 4000 نفر بوده اند انتخاب شده اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه بين ترتيب تولد وانگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد. همچنين مشخص گشت كه بين مردان و زنان از لحاظ انگيزه پيشرفت تفاوت معني داري به نفع زنان وجود دارد. بعلاوه اين يافته نيز بدست آمد كه بين طبقه اجتماعي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه سه عامل ترتيب تولد كانون كنترل و سطح طبقه اجتماعي شكل متعامل در انگيزه پيشرفت سهم دارند. همچنين اين يافته بدست آمد كه بين كانون كنترل و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري را نشان داد. سرانجام نتايج حاصل بسته نشان داد كه تفاوت معني داري بين مردان و زنان داراي كانون كنترل دروني از لحاظ انگيزه پيشرفت وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت