پرسشنامه رایگان انگیزه پذیرش نوآوري هاي آموزشي

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوري هاي آموزشي

پِژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد اسنادی مکان کلیت و پایداری و کنترل پذیری با پذیرش نوآوری های آموزشی می¬پردازد. این پژوهش با اهداف 1. بررسی وضعیت پذیرش نوآوری های آموزشی مدیران 2. بررسی وضعیت سبک اسناد مدیران 3. تاثیر سبک اسناد مدیران بر پذیرش نوآوری های آموزشی انجام شده است. به این منظور 90 نفر از مدیران مدارس صالح آباد تربت جام دو پرسشنامه 1. پذیرش نوآوری های آموزشی که توسط علیزاده(1386) طراحی شده و پرسشنامه سبک اسناد ASAT که توسط هلسینگ و اندرسون تهیه شده را تکمیل نمودند اطلاعات به دست آمده با نرم افزار spss و روشهای آماری T همبسته وT با دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . فرضیه ها و سوالات پژوهش عبارتند از: ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی است بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسنادکنترل پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان کنترل¬پذیر نیست بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان درونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد بیرونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد كلي هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان اختصاصي است بالاتر است؟ آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد پایدار هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان پایدار نیست بالاتر است ؟ یافته های تحقیق در مورد رویداد های کلی و مثبت و منفی نشان داد که مدیران در سبک اسناد مکان کنترل پذیری کلیت و پایداری موفقیت ها و شکستهایشان را به عوامل درونی کنترل¬پذیر پایدار و کلی نسبت می¬دهند در مورد فرضیه سوم و چهارم به جزء در رویداد های کلی در سبک اسناد بیرونی کنترل پذیر بین هیچکدام رابطه معنی داری پیدا نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوري هاي آموزشي