پرسشنامه رایگان انطباق رفتار مديران مدارس راهنمايي با اهداف پرورش عقلاني درنظام آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انطباق رفتار مديران مدارس راهنمايي با اهداف پرورش عقلاني درنظام آموزش و پرورش

در اين تحقيق رفتار مديران با توجه به مؤلفه­ هاي عقلانيت در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسلامي‌ايران در افق چشم انداز و مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت و ابتکار، منطقی بودن، اقتدارگرایی، انتقاد پذیری، گفتگو، و استدلال کردن است، توسط دبیران ارزيابي گردیده است، تا معلوم گردد رفتار آنان با وضعيت مطلوب چقدر فاصله دارد. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان و مديران مقطع راهنمايي پسرانه مدارس دولتي شهرستان نيشابور در سال تحصيلي 89-1388 هستند. جامعه آماري شامل تعداد300 نفر از دبیران مرد از مجموع 31 مدرسه راهنمايي پسرانه دولتی شهرستان نيشابور مي­باشد. از بين جامعه آماري، تعداد 169 نفر به عنوان آزمودني به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده­اند. چون در اين پژوهش به بررسي نظرات معلمان در مورد عملكرد مديران پرداخته شد، پژوهش از نوع توصیفی پيمايشي مي­باشد. در اين پژوهش، براي بررسی نظرات معلمان در مورد رفتار عقلاني مديران، از پرسش نامه ای مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت محقق ساخته که شامل 69 گویه است، استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي كرانباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب در مورد هر یک از مولفه های عقلانیت بدین صورت به دست آمده است: تعقل و تفکر 0/92، خلاقیت 0/96، انتقاد پذیری 0/93، استدلال کردن0/83، منطقی بودن 0/89، تفکر انتقادی 0/92، گفت و گو0/92 و اقتدار گرایی 0/75، که همه مقادیر مؤید پایایی  پرسشنامه می باشد.  تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. تحليل توصيفي داده هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي نظیر جداول فراواني، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار، واریانس، كمترين مشاهده و بيشترين مشاهده انجام می شود و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری مناسب به بررسي فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است. تحليل يافته­ ها نشان داد که به طور کلی از دیدگاه معلمان، رفتار عقلانی مدیران بالاتر از حد متوسط می باشد. سابقه خدمت و تحصیلات معلمان بر دیدگاه آنان در مورد رفتار عقلانی مدیر تأثیر نمی گذارد. همچنین میانگین نمره مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر از دیدگاه معلمان یکسان نیست و در میان مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر، شاخص خلاقیت و ابتکار با میانگین2/64 در پایین ترین مرتبه و شاخص منطقی بودن با میانگین 3/10 در بالاترین مرتبه قرار دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي انطباق رفتار مديران مدارس راهنمايي با اهداف پرورش عقلاني درنظام آموزش و پرورش