پرسشنامه رایگان انزجار

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انزجار

چکیده

انزجار از جمله هیجانات اصلی است که در آسیب­ شناسی­ روانی اختلال وسواس-­اجبار به ویژه نوع آلودگی آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. این هیجان به­ طور گسترده ­ای از طریق شرطی­ سازی­ ارزشی (EC) ایجاد می­شود و از طریق ایجاد سوگیری­ توجه بر رفتار تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر با مقایسه ­ی ارائه­ های زیرآستانه ­ای و فراآستانه ­ای در یک الگوی متشکل از تصویر-واژه، در پی بررسی آن است که آیا شرطی­ سازی­ ارزشی ­مثبت می­تواند واکنش­های ­انزجاری را در نمونه ­ی غیربالینی و شبه ­بالینی تغییر دهد یا خیر. نتایج حاصل از مطالعه­ ی اول (34=N) و دوم (39=N) نشان ­داد EC مثبت زیرآستانه­ای توانست سوگیری­ توجه نسبت به محرک­های مرتبط با انزجار – خواه از نوع شرطی ­شده باشند و یا از نوع ارزشی ­درونی- را تغییر دهد در حالی‌که ارائه‌های فراآستانه ­ای چنین اثری را نشان ندادند. همچنین نتایج نشان داد EC زیرآستانه ­ای توانست برشناخت­های ضمنی (سوگیری ­توجه در تکلیف ­جستجوی ­نقطه) اثرگذار باشد اما تغییری در شناخت­های­ آشکار (ارزیابی محرک­ها در یک مقیاس نمره­ گذاری) ایجاد نکرد. مطالعه­ ی­ سوم EC مثبت زیرآستانه ­ای را بر روی نمونه­ای شبه ­بالینی با علائم وسواس‌آلودگی (10=N) در قالب طرحی متقاطع آزمایش نمود. در مرحله ­ی اول گروه آزمایشی، مداخله ­ی آزمایشی و گروه کنترل نما مداخله‌ی کنترل نما را تجربه کرد؛ نوع مداخله در مرحله دوم برای هر گروه خلاف مرحله قبل بود. در پس ­آزمون مرحله ­ی ­اول اثر مداخله (EC مثبت زیرآستانه­ ای) در کاهش دشواری در رهاسازی توجه نسبت به تصاویر مرتبط با آلودگی همچنین تصاویر نشان­ دهنده ­ی پاکیزگی مشاهده شد. همچنین در بررسی اثر مداخله­ ی آزمایشی در هرگروه تفاوت‌های معنی‌داری پس از انجام شرطی­ سازی مشاهده شد که این اثر در گروهی که شرطی ­سازی را پس از مواجهه (مداخله­ ی کنترل ­نما) تجربه کرده­ بودند گسترده­ تر بود. . این یافته­ ها پیشنهاد می­کند EC مثبت زیرآستانه ­ای می­تواند سوگیری­ توجه نسبت به موارد مرتبط با انزجار را هم در نمونه ­ی غیربالینی و هم در نمونه ­ی شبه ­بالینی وسواس­ آلودگی کاهش دهد و در مواجهه با این محرک­ها نیز تغییررفتاری ایجاد نماید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انزجار