پرسشنامه رایگان رضايتمندی زناشويی انريچ

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضايتمندی زناشويی انريچ

چکیده

زمینه مساله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل انجام پذیرفت.

روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل كليه زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه مورد مطالعه (N=24) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد 12 نفر حضور یافتند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا پرسشنامه منبع کنترل راتر و آزمون رضايتمندی زناشويی انريچ را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله‌ی آموزش مثبت‌اندیشی گروهی به صورت 8 جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه‌های مذکور را تکمیل کنند.

یافته ها: نتایج آزمون تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) نشان داد که هشت جلسه آموزش مثبت اندیشی باعث افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی شده است.

نتیجه گیری: مبتنی بر یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به طور کلی می‌تواند به افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل منجر گردد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضايتمندی زناشويی انريچ

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد رضایت زناشویی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپکیج پرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ۱۵ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ۱۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ۱۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس 

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۵

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۴

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۳

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۲

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه)

نوع فایلمقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی)

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی هودسن (IMS)

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایتمندی از روابط زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت مندی زناشویی ۵۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی

نوع فایلبررسی رضایت زنانشویی خانواده های زنان شاغل و خانه دار

نوع فایلپرسشنامه رضامندی زناشویی