پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی انریچ

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

چکیده

زمینه مساله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل انجام پذیرفت.

روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه مورد مطالعه (N=24) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد ۱۲ نفر حضور یافتند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا پرسشنامه منبع کنترل راتر و آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله‌ی آموزش مثبت‌اندیشی گروهی به صورت ۸ جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه‌های مذکور را تکمیل کنند.

یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) نشان داد که هشت جلسه آموزش مثبت اندیشی باعث افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی شده است.

نتیجه گیری: مبتنی بر یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به طور کلی می‌تواند به افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل منجر گردد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

 

برای دریافت پکیج پرسشنامه های استاندارد رضایت مندی زناشویی از سایت مادسیج کلیک کنید

 

.