پرسشنامه رایگان تبیين نقش های گروهی بر مبنای اندازه و تركیب گروه های آموزشی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تبیين نقش های گروهی بر مبنای اندازه و تركیب گروه های آموزشی

چکیده:

مطالعات و تجربیات بسیاری نشان داده اند که آندسته از تدبیرها و چاره اندیشی هایی که به صورت جمعی و گروهی برنامه ریزی می شود ، از شیوهایی که به طور انفرادی برنامه ریزی شده اند بازده بیشتر و مطلوبتری دارند. از طرفی لازمه ی کار گروهی داشتن نوعی بردباری است ولی افراد بتوانند یکدیگر را تحمل کنند اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها را بپذیرند و در سمت دستیابی به هدف یا هدف های مورد نظر گروه رفتار نمایند یکی از چیزهایی که در رابطه با درک رفتار باید به آن توجه کرد عبارت است از نقشی که شخص باید در حال حاضر ایفا کند از سویی دیگر اندازه و ترکیب گروه می تواند اثرهای مهمی بر عملکرد و بهره وری گروه ایفا نماید در این راستا پژوهش حاضر به منظور شناسایی انواع نقش های گروه و رابطه ی آن با اندازه و ترکیب گروه های آموزشی صورت پذیرفته است .

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 116 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع پس – رویدادی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته نقش های گروهی استقاده شده است . به منظورتحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون ها ی آماری ناپارامتری کروسکال و الیس و کندال استفاده شده و نتایج زیر بدست آمد :

1-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و اندازه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

2-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و ترکیب گروه (سابقه ی خدمت، سن ، رشته تحصیلی ،مدرک تحصیلی و مرتبه علمی ) تفاوت معنی داری وجود ندارد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تبیين نقش های گروهی بر مبنای اندازه و تركیب گروه های آموزشی