پرسشنامه رایگان امید به زندگی

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه امید به زندگی

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت . با توجه به ارتباط میان امید ، افسردگی و سرطان ، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف فرعی در نظر گرفتیم . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی ( طرح گروه کنترل نابرابر ) می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان مراجعه کنندگانی که به درمانگاه های پستان شهر مشهد مراجعه کرده بودند ، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده 20 نفر را انتخاب کرده و با توجه به تمایلشان آنها را به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم کردیم ( 10 نفر برای هر گروه ) سپس آزمون های امید اشنايدر با ضریب پایايی 89/0 و افسردگی بک با ضریب پایايي 86/0 از هر دو گروه گرفته شد . نتایج تحلیل آماری آزمون T درپیش آزمون ، تفاوت معناداری را در میزان امید به زندگی ( با ارزش معناداری 81/0 و اطمینان 95 ٪ ) و افسردگی ( با ارزش معناداری 72/0 و اطمینان 95 ٪ ) نشان نداد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی اجرا شد . بعد از اتمام دوره 8 جلسه ای درمان ( دو ماه و هر جلسه دو ساعت ) در گروه آزمایش ، به منظور سنجش میزان تغییر متغیرهای وابسته ( میزان امید به زندگی و افسردگی ) ، مجددآ آزمون های امید اشنایدر و افسردگی بک به عنوان آزمون در هردو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تایید فرضیه اصلی ( با ارزش معناداری 000/0 و اطمینان 99/0 ) و فرضیه فرعی ( با ارزش معناداری 01/0 و اطمینان 95/0 ) انجامید . بدین ترتیب گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری موجب افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه امید به زندگی