پرسشنامه رایگان الگوی پنج عاملی شخصیت

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

الگوی پنج عاملی شخصیت

Robert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personality

این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای ۵ درجه است خط بکشید.
نمونه گزینه های پرسشنامه :
۱٫     واقع بین
۱
۲
۳
۴
۵
تخیلی
۲٫     تنبل
۱
۲
۳
۴
۵
پرکار و زحمتکش
۳٫     ایمن
۱
۲
۳
۴
۵
نا امن
۴٫     تودار و کم حرف
۱
۲
۳
۴
۵
مهربان و خونگرم
۵٫     سنگدل
۱
۲
۳
۴
۵
دلسوز

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان الگوی پنج عاملی شخصیت