پرسشنامه رایگان الگوی پنج عاملی شخصیت

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

الگوی پنج عاملی شخصیت

Robert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personality

این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.
نمونه گزینه های پرسشنامه :
1.     واقع بین
1
2
3
4
5
تخیلی
2.     تنبل
1
2
3
4
5
پرکار و زحمتکش
3.     ایمن
1
2
3
4
5
نا امن
4.     تودار و کم حرف
1
2
3
4
5
مهربان و خونگرم
5.     سنگدل
1
2
3
4
5
دلسوز

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان الگوی پنج عاملی شخصیت