پرسشنامه رایگان ارزيابي برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با استفاده از الگوي سيپ cipp

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزيابي برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با استفاده از الگوي سيپ cipp

چکیده

الگوي سيپ الگويي است كل نگر و جامع كه مي تواند يك برنامه را بصورت سيستماتيك و همه جانبه بررسي كند . در اين مطالعه براي بررسي زمينه، درونداد،فرايند و برونداد در جهت ارزيابي عملكرد برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي مشهد استفاده شد.در بخش زمينه ،ضمن تجزيه و تحليل اسناد موجود، با 28 نفر از جمله مسؤولان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ،‌معاونين و كارشناسان اين دفتر ، مدير فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه و كارشناسان اين مديريت ،دبيران تشكلهاي دانشجويي و مسؤولين كانونهاي فرهنگي و هنري دانشگاه مصاحبه شد، در بررسي درونداد برنلامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه در جهت مشخص كردن امكانات و منابع مالي و منابع انساني و راهبردها و رويه ها، با مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ،مدير فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي مشهد و كليه كارشناسان اين مديريت مصاحبه به عمل آمد.در بررسي فرايند علاوه بر مصاحبه با تمام افرادي كه در بخش زمينه با تمام آنان مصاحبه به عمل آمد 5برنامه مديريت فرهنگي و فوق برنامه كه در سال 1387 برگزار شد مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت.در بررسي برونداد هم تعداد 356 پرسشنامه محقق ساخته با 55 عبارت جهت بررسي ميزان تاثير برنامه هاي مديريت فرهنگي بر روي دانشجويان با توجه به نظرات آنها با مؤلفه هاي هويت ديني،هويت ملي،بينش سياسي ، پرورش نيروهاي توانمند،مقوله هاي فرهنگي و هنري، ازدواج،اوقات فراغت و شادي و نشاط و در نهايت ميزان رضايت كلي دانشجويان از برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه توزيع شد.جامعه مدنظر در بخش برونداد شامل 5549 نفر از دانشجويان سال آخر دانشگاه فردوسي بودند.روش تحقيق ارزيابي است. جهت جمع آوري اطلاعات درارزيابي زمينه ، درونداد و فرايند ضمن بررسي و تجزيه و تحليل اسناد و مدارك موجود از مصاحبه استفاده گرديده است.

از نتايج اين پژوهش آنكه عملكرد برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي در سطح بسيار نامطلوب ارزيابي مي گردد. نيازسنجي در بخش زمينه صورت نمي گيرد و مديران فرهنگي دانشگاه از بستر محيط اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ، پتانسيل ها و موانع آن جهت تحقق اهداف برنامه ها اطلاع كافي ندارند. به برنامه ريزي با توجه به اصول علمي ، بي توجهي صورت مي گيردو اغلب برنامه ها بدون توجه به نيازهاي دانشجويان برگزار مي گردد. در بخش برونداد امكانات ،منابع انساني ، منابع مالي و بودجه كافي براي برگزاري برنامه ها و جود دارد،اما منابع دروندادي به خوبي مديريت نمي شوند و به نحوه ي تخصيص منابع مادي و امكانات براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي با دشواريهاي فراوان روبرو است. فرايند اجرايي و نحوه ي اجراي برنامه ها توسط مديريت فرهنگي و فوق برنامه بسيار نامطلوب است و بخش برونداد مشخص مي كند كه تأثير برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با توجه به مؤلفه هاي پژوهش و ميزان رضايت كلي دانشجويان از برنامه هاي اين مديريت به طور معناداري از نمره ميانگين پايين تر و در حد اندكي بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزيابي برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با استفاده از الگوي سيپ cipp