پرسشنامه رایگان ارزیابی برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از الگوی سیپ cipp

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از الگوی سیپ cipp

چکیده

الگوی سیپ الگویی است کل نگر و جامع که می تواند یک برنامه را بصورت سیستماتیک و همه جانبه بررسی کند . در این مطالعه برای بررسی زمینه، درونداد،فرایند و برونداد در جهت ارزیابی عملکرد برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد.در بخش زمینه ،ضمن تجزیه و تحلیل اسناد موجود، با ۲۸ نفر از جمله مسؤولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،‌معاونین و کارشناسان این دفتر ، مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و کارشناسان این مدیریت ،دبیران تشکلهای دانشجویی و مسؤولین کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه مصاحبه شد، در بررسی درونداد برنلامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه در جهت مشخص کردن امکانات و منابع مالی و منابع انسانی و راهبردها و رویه ها، با مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد و کلیه کارشناسان این مدیریت مصاحبه به عمل آمد.در بررسی فرایند علاوه بر مصاحبه با تمام افرادی که در بخش زمینه با تمام آنان مصاحبه به عمل آمد ۵برنامه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه که در سال ۱۳۸۷ برگزار شد مورد بررسی و مشاهده قرار گرفت.در بررسی برونداد هم تعداد ۳۵۶ پرسشنامه محقق ساخته با ۵۵ عبارت جهت بررسی میزان تاثیر برنامه های مدیریت فرهنگی بر روی دانشجویان با توجه به نظرات آنها با مؤلفه های هویت دینی،هویت ملی،بینش سیاسی ، پرورش نیروهای توانمند،مقوله های فرهنگی و هنری، ازدواج،اوقات فراغت و شادی و نشاط و در نهایت میزان رضایت کلی دانشجویان از برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه توزیع شد.جامعه مدنظر در بخش برونداد شامل ۵۵۴۹ نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی بودند.روش تحقیق ارزیابی است. جهت جمع آوری اطلاعات درارزیابی زمینه ، درونداد و فرایند ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود از مصاحبه استفاده گردیده است.

از نتایج این پژوهش آنکه عملکرد برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی در سطح بسیار نامطلوب ارزیابی می گردد. نیازسنجی در بخش زمینه صورت نمی گیرد و مدیران فرهنگی دانشگاه از بستر محیط اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ، پتانسیل ها و موانع آن جهت تحقق اهداف برنامه ها اطلاع کافی ندارند. به برنامه ریزی با توجه به اصول علمی ، بی توجهی صورت می گیردو اغلب برنامه ها بدون توجه به نیازهای دانشجویان برگزار می گردد. در بخش برونداد امکانات ،منابع انسانی ، منابع مالی و بودجه کافی برای برگزاری برنامه ها و جود دارد،اما منابع دروندادی به خوبی مدیریت نمی شوند و به نحوه ی تخصیص منابع مادی و امکانات برای برگزاری برنامه های فرهنگی با دشواریهای فراوان روبرو است. فرایند اجرایی و نحوه ی اجرای برنامه ها توسط مدیریت فرهنگی و فوق برنامه بسیار نامطلوب است و بخش برونداد مشخص می کند که تأثیر برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه با توجه به مؤلفه های پژوهش و میزان رضایت کلی دانشجویان از برنامه های این مدیریت به طور معناداری از نمره میانگین پایین تر و در حد اندکی بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از الگوی سیپ cipp