پرسشنامه رایگان الگوي تربيتي والديني

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه الگوي تربيتي والديني

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين ادراك دختران از الگوهاي تربيتي والدينشان و احساس شرم و گناه در آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه الگوي تربيتي والديني