پرسشنامه رایگان الگوی تربیتی والدینی

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه الگوی تربیتی والدینی

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه بین ادراک دختران از الگوهای تربیتی والدینشان و احساس شرم و گناه در آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه الگوی تربیتی والدینی