پرسشنامه رایگان ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده

چکیده : هدف از اين مطالعه تحقيق در زمينه روابط موجود بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده ( جهت گيري گفت و شنود و جهت گيري همنوايي) و اضطراب و افسردگي فرزندان بود. شرکت کنندگان ابزار تجديد نظر شده الگوهاي ارتباط خانواده (ريچي و فيتزپاتريک، 1990) و فرم کوتاه مقياسهاي افسردگي، اضطراب و فشار رواني را تکميل کردند. نتايج اين مطالعه نشان داد که مقياس افسردگي و ابزار تجديد نظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده از ويژگي هاي روان سنجي مناسبي برخوردار هستند و مي توانند به عنوان ابزارهايي روا و پايا در مورد دانش آموزان ايراني به کار گرفته شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده