پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش

هدف اصلی هر سیستم اطلاع رسانی ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران این سیستم می باشد.گرچه محیط سنتی ذخیره و بازیابی اطلاعات به گونه اساسی تغییر یافته است، اما هدف اصلی، که همانا بازیابی اطلاعات مرتبط می باشد، یکسان باقی مانده است. کاربران برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده از معیارهائی استفاده می کند. در محیط مدرن و پیوسته امروز، موتورهای کاوش ابزار اصلی جستجو و بازیابی اطلاعات الکترونیک می باشند. این ابزارهای کاوش با استفاده از سازوکارهائی که الگوریتم ( قواعد) رتبه بندی نامیده می شود ربط مدارک بازیابی شده را با نیاز اطلاعاتی کاربرانی ( که در قالب پرسش کاوش بیان شده است) تعیین می کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش و مقایسه این معیارها با عناصر مورد استفاده الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای ۸۰ تا ۸۲ در این دانشگاه ثبت نام نموده اند.حجم نمونه ای به بزرگی ۳۳۵ نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. داده های موردنیازازطریق دونوع پرسشنامه جداگانه ومطالعه نوشتارهای مربوط به الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش گردآوری گردید. پرسشنامه نوع اول داده های مربوط به معیارهای مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط درشرایط ذهنی راجمع آوری نمود. هنگام توزیع پرسشنامه نوع اول ازدانشجویان خواسته شد که اگرمایل به تکمیل پرسشنامه دیگری درشرایط واقعی اطلاع یابی هستند موافقت خودرااعلام دارند. درنتیجه ۵۰ دانشجو موافقت خودرااعلام نمودند وپرسشنامه دوم بین آنها توزیع گردید. داده های گردآوری شده توسط نرم افزار spss تجزیه وتحلیل گردید.براساس نتایج،دانشجویان به عناصر خاصی ازیک مدرک(مقوله های معیاری) توجه می نمایند ومدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش راازطریق اختصاص ویژگی ها وکیفیاتی برای هریک ازاین عناصر مورد ارزیابی قرارمی دهند.نتایج تحقیق آشکارساخت که ازمیان پنج موتورکاوش راازطریق پنج موتورکاوش (گوگل، یاهو، آلتاویستا، لایکوزوسیروس) که بیشترین فراوانی کاربرد رادربین دانشجویان داشتند، موتورکاوش سیروس به بخش زیادی ازعناصربیان شده توسط دانشجویان توجه نموده است. هم چنین عوامل جمعیت شناختی چون سن وسال ورودتاحدی برمعیارهای مورد استفاده دانشجویان تاثیرگذاراست.براساس یافته ها، دانشجویان علاوه برداشتن معیارهای خاص هنگام ارزیابی ربط مدارک درشرایط ذهنی وواقعی اطلاع یابی،اولویت خاصی نیزبرای هریک ازاین عناصروویژگی های آن قائل هستند. علاوه برشناسایی معیارهای ذهنی وعینی مورد استفاده کاربران، دانشجویان موردمطالعه دلائل خاص خودرابرای پذیرش یاردیک مدرک ویامجموعه ای ازمدارک بازیابی شده دارابودندیعنی وجودعواملی که یاتسهیل کننده ویامحدودکننده دسترسی به مدارک می باشد.براساس نتایج، دانشجویان ازمعیارهای مختلفی درشرایط ذهنی وواقعی(جلسه کاوش) ارزیابی استفاده می کنند. هم چنین بین دانشجویان حوزه های چهارگانه(بین گروهی)درتوجه به معیارهای ارزیابی ربط درشرایط ذهنی وعینی تفاوت های معناداری مشاهده می گردد.بعلاوه درتوجه دانشجویان هریک ازحوزه های چهارگانه(درونگری) به عناصر(مقوله های معیاری) وویژگی های هریک ازاین عناصر(معیارهای ربط) درشرایط ذهنی وعینی نیزتفاوت های معنادارملاحظه می گردد. براساس نتایج، عناصری چون عنوان، چکیده، زبان ومحتوی بیش ازسایرعناصرموردتوجه دانشجویان قرارگرفته است. مهمترین توصیه پژوهش آن است که صاحبان موتورهای کاوش هنگام طراحی الگوریتم های رتبه بندی به عناصرمورداستفاده کاربران توجه نمایند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامهپرسشنامه مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش