پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

این پرسشنامه شامل 15 سوال بوده و با هدف مقايسه مدل ذهني طرحواره اي تيزدل و مدل شبكه تداعي باور در تبيين تفكر افسردگي زا طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

چکیده:

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كفايت اجتماعي (مدل فلنر) و پيش‌بيني تغييرات پيشرفت تحصيلي بر اساس مؤلفه‌هاي كفايت اجتماعي طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج