پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

این پرسشنامه شامل ۱۵ سوال بوده و با هدف مقایسه مدل ذهنی طرحواره ای تیزدل و مدل شبکه تداعی باور در تبیین تفکر افسردگی زا طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

چکیده:

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی (مدل فلنر) و پیش‌بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های کفایت اجتماعی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج