پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی کودکان

چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی قصه درمانی برمیزان افسردگی کودکا نمبتلا به سرطان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی می باشد.با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد(در محدوده سنی۹تا۱۳ سال)تعداد بیست نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند،۱۰نفر در گروه کنترل و ۱۰ نفر در گروه آزمایش به طور تصادفی گمارده شدند که این تعداد بعد از ریزش به ۸ نفر در هر گروه کاهش یافت .این افراد در ابتدا با آزمون (سی دی اس) جهت اندازه گیری میزان افسردگی ، مورد آزمون قرار گرفتند.سپس در گروه آزمایش ،مداخله قصه درمانی به مدت ۸جلسه اجرا شد. بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته (میزان افسردگی)، مجددا آزمون (سی دی اس) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید .نتایج تحلیل های آماری آزمون (تی) به تایید فرضیه (با معناداری …)انجامید.بدین ترتیب قصه درمانی درگروه آزمایش به طور معنا داری موجب کاهش افسردگی در مقایسه با افرادی که درمان رایج را دریافت نکرده اند(گروه کنترل)میشوند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی کودکان