پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده : مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دانش آموزان دختر ۱۷ـ ۱۵ دبیرستان های شهر شیراز دریک نمونه ۳۲۲ نفری از رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از یک بررسی مقدماتی و تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجرای اصل به ترتیب با استفاده از این ابزارها صورت گرفت. پرسشنامه ویژگی های فردی آزمودنی، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)نسخه جدید (۱۹۹۳)، پرسشنامه نگرانی های مربوط به وزن کیلن (WCS)پرسشنامه افسردگی بک (BCI)و نیز اندازه گیری قد و وزن برای بدست آوردن شاخص توده ی بدنی (BMI). برای تحلیل آماری داده های استخراج شده از روشهای آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. نهایتاً نتایج زیر به دست آمد: ـ دختران دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و اضطرابی/ دوسوگرا) در مقایسه با دختران دارای سبک دلبستگی ایمن، نگرانی مربوط به وزن بیشتری دارند. ـ دختران دارای شاخص توده بدنی بالا نسبت به دختران دارای شاخص توده ی بدنی متوسط و پایین نگرانی مربوط به وزن بیشتری دارند. ـ تعامل سبک دلبستگی دختران نوجوان و شاخص توده بدنی آنان بر میزان نگرانی مربوط به وزنشان اثر معناداری ندارد. ـ بین میانگین نمرات نگرانی مربوط به وزن افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی / دوسوگرا و اجتنابی تفاوت معنادار نیست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده : ضرورت پرداختن به تبیین و شیوه های درمانی هراس اجتماعی، با مرور سابقه پژوهشی این اختلال که در سال ۱۹۸۰ با انتشار سومین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط انجمن روان پزشکی آمریکا به عنوان یکی از اشکال آسیب شناسی روانی شناخته شد، آشکار می شود. این پژوهش برای بررسی فرضیه کلارک و ولز (۱۹۹۵) مبنی بر این که تصویر ذهنی فرد از خود با افزایش دادن اضطراب و تداوم بخشیدن به باورهای منفی درباره ظاهر و عملکرد اجتماعی، نقشی علی در هراس اجتماعی بازی می کند طراحی شد. هدف آن ارزیابی کارایی درمان شناختی هیپنوتیسمی در رابطه با فرضیه پژوهش بود. فرض این بود که با ایجاد تغییرات مثبت در تصویر ذهنی خود، از شدت علائم هراس اجتماعی افراد مبتلا کاسته خواهد شد. این سؤال نیز مطرح شد که آیا درمان شناختی هیپنوتیسمی می تواند در تصویر ذهنی خود، تعییرات مثبت ایجاد کند. برای پاسخ دادن به این سؤال برنامه درمانی در ۸ جلسه در طرح پژوهشی تک موردی برای ۱۰ شرکت کننده اجتماع هراس که پس از ارزیابی های بالینی از بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب شدند اجرا شد. آن ها توسط آگهی به شرکت در این تحقیق دعوت شدند. ارزیابی ها شامل مصاحبه تشخیصی براساس DSM – IV، مصاحبه نیمه ساخت داری به منظور کشف ماهیت تصویر ذهنی خود، پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) و مقیاس استعداد هیپنوتیسمی (WSGCS) بود. ارزیابی بالینی و آماری نشان داد که در پایان اجرای برنامه درمان، تغییرات مثبتی در تصویر ذهنی خود به وجود آمده و این تغییرات مثبت در کاهش علائم هراس اجتماعی مؤثر واقع شده است. آزمون غیرپارامنریک فریدمن با ضریب معناداری ۰۳/. نشان دهنده کاهش معنی دار علائم هراس اجتماعی بود. این پژوهش شواهد دیگری در تأیید فرضیه کلارک و ولز (۱۹۹۵) به دست داد. ارزیابی بالینی نهایی نشان دهنده کارآمد بودن برنامه درمانی این پژوهش بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده

گزارشی که خواهد آمد تحقیقی است پیرامون بررسی کمیت افسردگی در همسران شهدا که به روش  case studyدر دو گروه آزمایشی و گواه انجام گرفته است . گروه آزمایشی شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانیکه همسرانشان در غیر از جبهه فوت کرده بودند تشکیل می دهند .

این پژوهش در تابستان سال ۶۶ انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسیله پرسشنامه و تست افسردگی BEKمورد بررسی قرار گرفته اند که :

اولا : مشخص شود آیا در افرادیکه همسرانشان را از دست داده اند افسردگی وجود دارد ؟

ثانیا :‌کمیت این افسردگی در همسران شهدا و زنانیکه شوهرانشان در غیر از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد یا خیر؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه احساس گناه مرضی و تصور از خدا با افسردگی و امیدواری در بیماران سرطانی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال بوده و با هدف مقایسه تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی -رفتاری و رویکرد معنوی برافسردگی دانشجویان دختر طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درمان شناختی فناوری روی ادراک خود و افسردگی دختران ۱۵ساله ساکنمراکز شبانه روزی شهر تهران می پردازد. این تحقیق شامل ۲۰ نفر شرکت کننده بوده که از سن جنس و بهره هوشی همگن شده بودند و به صورت تصادفی ۱۰ نفر از آنها در گروه آزمایش و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون تمام ۲۰ نفر شرکت کننده به مصاحبه ادراک خود و پرسشنامه افسردگی پاسخ دادند سپس آموزش CBT به مدت ۱۰ جلسه روی گروه آزمایش اعمال شد. یک ماه پس از پایان مداخله به منظور بررسی تاثیر این مداخلات روی شرکت کنندگان دوباره مصاحبه ادراک خود و پرسشنامه افسردگی روی ۲۰ نفر شرکت کننده اجرا شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بین نتایج پیش آزمون و پیگیری اول ادراک خود افسردگی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. سه ماه بعد از پیگیری اول نیز دومین مرحله پیگیری نیز انجام شد که نتایج پیگیری دوم نشان ددند که مقوله خود مفعولی در بعد خود اجتماعی در سطح ۰۵/۰ تفاوت معنادار است. در مقوله خودفاعلی نیز بعد اراده و اختیار در سطح ۰۵/۰ تفاوت معناداری بین پیگیری دوم دو گروه وجود داشت. همچنین بین پیگیری دوم افسردگی در دو گروه نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. می توان نتیجه گرفت که آموزش CBT به کار رفته در این پژوهش روی تغییر وضعیت برخی و بعد ادراک خود و کاهش افسردگی آنها موثر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج