پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده : مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين سبکهاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دانش آموزان دختر 17ـ 15 دبيرستان هاي شهر شيراز دريك نمونه 322 نفري از رشته هاي رياضي، علوم تجربي و علوم انساني که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از يك بررسي مقدماتي و تعيين قابليت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجراي اصل به ترتيب با استفاده از اين ابزارها صورت گرفت. پرسشنامه ويژگي هاي فردي آزمودني، پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)نسخه جديد (1993)، پرسشنامه نگراني هاي مربوط به وزن کيلن (WCS)پرسشنامه افسردگي بك (BCI)و نيز اندازه گيري قد و وزن براي بدست آوردن شاخص توده ي بدني (BMI). براي تحليل آماري داده هاي استخراج شده از روشهاي آماري تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است. نهايتاً نتايج زير به دست آمد: ـ دختران داراي سبك دلبستگي ناايمن (اجتنابي و اضطرابي/ دوسوگرا) در مقايسه با دختران داراي سبك دلبستگي ايمن، نگراني مربوط به وزن بيشتري دارند. ـ دختران داراي شاخص توده بدني بالا نسبت به دختران داراي شاخص توده ي بدني متوسط و پايين نگراني مربوط به وزن بيشتري دارند. ـ تعامل سبك دلبستگي دختران نوجوان و شاخص توده بدني آنان بر ميزان نگراني مربوط به وزنشان اثر معناداري ندارد. ـ بين ميانگين نمرات نگراني مربوط به وزن افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي / دوسوگرا و اجتنابي تفاوت معنادار نيست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده : ضرورت پرداختن به تبيين و شيوه هاي درماني هراس اجتماعي، با مرور سابقه پژوهشي اين اختلال که در سال 1980 با انتشار سومين راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني توسط انجمن روان پزشکي آمريکا به عنوان يکي از اشکال آسيب شناسي رواني شناخته شد، آشکار مي شود. اين پژوهش براي بررسي فرضيه کلارك و ولز (1995) مبني بر اين که تصوير ذهني فرد از خود با افزايش دادن اضطراب و تداوم بخشيدن به باورهاي منفي درباره ظاهر و عملکرد اجتماعي، نقشي علي در هراس اجتماعي بازي مي کند طراحي شد. هدف آن ارزيابي کارايي درمان شناختي هيپنوتيسمي در رابطه با فرضيه پژوهش بود. فرض اين بود که با ايجاد تغييرات مثبت در تصوير ذهني خود، از شدت علائم هراس اجتماعي افراد مبتلا کاسته خواهد شد. اين سؤال نيز مطرح شد که آيا درمان شناختي هيپنوتيسمي مي تواند در تصوير ذهني خود، تعييرات مثبت ايجاد کند. براي پاسخ دادن به اين سؤال برنامه درماني در 8 جلسه در طرح پژوهشي تك موردي براي 10 شرکت کننده اجتماع هراس که پس از ارزيابي هاي باليني از بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران انتخاب شدند اجرا شد. آن ها توسط آگهي به شرکت در اين تحقيق دعوت شدند. ارزيابي ها شامل مصاحبه تشخيصي براساس DSM – IV، مصاحبه نيمه ساخت داري به منظور کشف ماهيت تصوير ذهني خود، پرسشنامه هراس اجتماعي (SPIN) و مقياس استعداد هيپنوتيسمي (WSGCS) بود. ارزيابي باليني و آماري نشان داد که در پايان اجراي برنامه درمان، تغييرات مثبتي در تصوير ذهني خود به وجود آمده و اين تغييرات مثبت در کاهش علائم هراس اجتماعي مؤثر واقع شده است. آزمون غيرپارامنريك فريدمن با ضريب معناداري 03/. نشان دهنده کاهش معني دار علائم هراس اجتماعي بود. اين پژوهش شواهد ديگري در تأييد فرضيه کلارك و ولز (1995) به دست داد. ارزيابي باليني نهايي نشان دهنده کارآمد بودن برنامه درماني اين پژوهش بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده

گزارشي كه خواهد آمد تحقيقي است پيرامون بررسي كميت افسردگي در همسران شهدا كه به روش  case studyدر دو گروه آزمايشي و گواه انجام گرفته است . گروه آزمايشي شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانيكه همسرانشان در غير از جبهه فوت كرده بودند تشكيل مي دهند .

اين پژوهش در تابستان سال 66 انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسيله پرسشنامه و تست افسردگي BEKمورد بررسي قرار گرفته اند كه :

اولا : مشخص شود آيا در افراديكه همسرانشان را از دست داده اند افسردگي وجود دارد ؟

ثانيا :‌كميت اين افسردگي در همسران شهدا و زنانيكه شوهرانشان در غير از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد يا خير؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل 21 سوال می باشد و با هدف بررسي رابطه احساس گناه مرضي و تصور از خدا با افسردگي و اميدواري در بيماران سرطاني طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل 21 سوال بوده و با هدف مقايسه تاثير مشاوره گروهي با رويكرد شناختي -رفتاري و رويكرد معنوي برافسردگي دانشجويان دختر طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسي تاثير درمان شناختي فناوري روي ادراك خود و افسردگي دختران 15ساله ساكنمراكز شبانه روزي شهر تهران مي پردازد. اين تحقيق شامل 20 نفر شركت كننده بوده كه از سن جنس و بهره هوشي همگن شده بودند و به صورت تصادفي 10 نفر از آنها در گروه آزمايش و 10 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. در مرحله پيش آزمون تمام 20 نفر شركت كننده به مصاحبه ادراك خود و پرسشنامه افسردگي پاسخ دادند سپس آموزش CBT به مدت 10 جلسه روي گروه آزمايش اعمال شد. يك ماه پس از پايان مداخله به منظور بررسي تاثير اين مداخلات روي شركت كنندگان دوباره مصاحبه ادراك خود و پرسشنامه افسردگي روي 20 نفر شركت كننده اجرا شد. نتايج تحقيق نشان دادند كه بين نتايج پيش آزمون و پيگيري اول ادراك خود افسردگي در دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. سه ماه بعد از پيگيري اول نيز دومين مرحله پيگيري نيز انجام شد كه نتايج پيگيري دوم نشان ددند كه مقوله خود مفعولي در بعد خود اجتماعي در سطح 05/0 تفاوت معنادار است. در مقوله خودفاعلي نيز بعد اراده و اختيار در سطح 05/0 تفاوت معناداري بين پيگيري دوم دو گروه وجود داشت. همچنين بين پيگيري دوم افسردگي در دو گروه نيز تفاوت معناداري مشاهده شد. مي توان نتيجه گرفت كه آموزش CBT به كار رفته در اين پژوهش روي تغيير وضعيت برخي و بعد ادراك خود و كاهش افسردگي آنها موثر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج