پرسشنامه رایگان مقیاس های افسردگی، اضطراب و فشار روانی

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس های افسردگی، اضطراب و فشار روانی

چکیده : هدف از این مطالعه تحقیق در زمینه روابط موجود بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده ( جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و اضطراب و افسردگی فرزندان بود. شرکت کنندگان ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباط خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، ۱۹۹۰) و فرم کوتاه مقیاسهای افسردگی، اضطراب و فشار روانی را تکمیل کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مقیاس افسردگی و ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده از ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار هستند و می توانند به عنوان ابزارهایی روا و پایا در مورد دانش آموزان ایرانی به کار گرفته شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس های افسردگی، اضطراب و فشار روانی