پرسشنامه رایگان افسردگي

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگي

این پرسشنامه شامل 3 سوال بوده و با هدف مقايسه سطح هيجان خواهي و افسردگي نوجوان دختران ساكن مراكز شبانه‌روزي با نوجوانان دختر غير شبانه‌روزي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگي

پرسشنامه رایگان افسردگي

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگي

چکیده : پژوهش حاضر به بررسي ميزان اثربخشي روان درماني حمايتي در كاهش افسردگي و افزايش سازگاري زناشويي زنان مبتلا به ام. اس پرداخته است. براي انجام اين پژوهش 70 نفر زن از 6500 زن عضو انجمن ام. اس كه ساكن تهران، داراي تحصيلات حداقل ديپلم و متاهل بودند با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند و به مقياس SCL-90 پاسخ گفتند. سپس ازميان آنها 16 نفر انتخاب وبه شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. اين دو گروه پرسشنامه سازگاري زناشويي (DAS) را به عنوان پيش آزمون پاسخ دادند. گروه آزمايش در 8 جلسه روان درماني حمايتي شركت كردند وبعد از اتمام جلسه بازهم پرسشنامه SCL-90 و سازگاري زناشويي را به عنوان پس آزمون پاسخ دادند. به منظور تحليل داده هاي جمع آوري شده از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان دادكه: 1. تفاوت معناداري بين گروه پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش در آزمون scl-90 در بعد افسردگي وجوددارد ولي تفاوت معنادار درپيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش در آزمون سازگاري زناشويي DAS مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج