پرسشنامه رایگان افسردگی

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی

این پرسشنامه شامل ۳ سوال بوده و با هدف مقایسه سطح هیجان خواهی و افسردگی نوجوان دختران ساکن مراکز شبانه‌روزی با نوجوانان دختر غیر شبانه‌روزی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی

پرسشنامه رایگان افسردگی

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی

چکیده : پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی روان درمانی حمایتی در کاهش افسردگی و افزایش سازگاری زناشویی زنان مبتلا به ام. اس پرداخته است. برای انجام این پژوهش ۷۰ نفر زن از ۶۵۰۰ زن عضو انجمن ام. اس که ساکن تهران، دارای تحصیلات حداقل دیپلم و متاهل بودند با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس SCL-90 پاسخ گفتند. سپس ازمیان آنها ۱۶ نفر انتخاب وبه شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. این دو گروه پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) را به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش در ۸ جلسه روان درمانی حمایتی شرکت کردند وبعد از اتمام جلسه بازهم پرسشنامه SCL-90 و سازگاری زناشویی را به عنوان پس آزمون پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه: ۱٫ تفاوت معناداری بین گروه پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در آزمون scl-90 در بعد افسردگی وجوددارد ولی تفاوت معنادار درپیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در آزمون سازگاری زناشویی DAS مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج