پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبكهای رفتاری مشاركت جویانه و آمرانه دبیران با افت تحصیلی دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه سبكهای رفتاری مشاركت جویانه و آمرانه دبیران با افت تحصیلی دانش آموزان

چکیده:

دانش آموزان از ارکان مهم نهاد آموزش و پرورش هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی آنان می تواند موجب رشد کمی و کیفی تعلیم و تربیت شود. تحقیق حاضر با درک این ضرورت که سبک رفتار کلاسی معلمین می تواند بر افت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد صورت گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای رفتاری مشارکت جویانه و آمرانه معلمین بر افت تحصیلی دانش آموزان يعني کسانی که در ارتباط مستقیم با معلمین هستند را مورد داوری و ارزشیابی قرار می دهد در این راستا به منظور بررسی و مشخص نمودن دو سبک رفتاری مشارکت جو و آمرانه، و همچنین افت تحصیلی با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده یک فرضیه اصلی و دو فرضیه جانبی( فرعی) تهیه و تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی. جامعه آماری، دبیران رسمی شاغل در مدارس متوسطه نظری ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان مشهد که از میان آنها 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها به دو صورت انجام گرفت. بدین صورت:1- برای سنجش سبکهای رفتاری معلمین، از پرسشنامه ای که بر اساس مقیاس لیکرت بصورت بسته پاسخ که حاوی 32 گویه می باشد، تنظیم شده است. 2- برای سنجش افت تحصیلی از روش اسنادی استفاده گردیده است. بعد از جمع آوری داده ها که بصورت فراوانی، میانگین و درصد، توصیف و تفسیر گردیدند، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. به منظور سنجش رابطه میان سبک رفتاری مشارکت جو و سبک آمرانه بر افت تحصیلی، با تنظیم جداول توافقی و با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذور خی( CHI-SQUARE) استنباط آماری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که : فرضیه اول تحقیق با سطح معنی دار مورد تایيد قرار گرفت به عبارت دیگر، وجود رابطه را بین سبک رفتاری معلمین و افت تحصیلی نشان داد. فرضیه 2) با سطح معنی دار تایيد شد. به عبارت دیگر در مدیریت مشارکت جویانه مشارکت دادن دانش آموزان در امر تدریس و یادگیری اعتماد کردن به آنان و برانگیختن آنها و بوجود آوردن جو مساعد در کلاس باعث کاهش افت تحصیلی می گردد. فرضیه3) با سطح معنی دار نیز مورد تایيد قرار گرفت. بعبارت دیگر سبک رفتاری آمرانه به دلیل تمرکز در تصمیم گیری، درس نگری ، کنترل دقیق کلاس، بی توجهی به روابط انسانی، باعث افزایش افت تحصیلی می گردد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه سبكهای رفتاری مشاركت جویانه و آمرانه دبیران با افت تحصیلی دانش آموزان