پرسشنامه رایگان اعمال وسواسی-اجباری

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اعمال وسواسی-اجباری

چکیده

پژوهش حاضر در راستای دستیابی یه علل یا علت ایجاد كننده وسواس شستشو می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی ارتباط بین راه های یادگیری تداعی و وسواس شستشو و همچنین بررسی ارتباط بین سبك های والدینی و وسواس شستشو می پردازد. سوالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1. آیا بین دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو از نظر در معرض حوادث شرطی ساز مستقیم یا غیر مستقیم بودن تفاوت وجود دارد؟ 2. آیا بین شروع وسواس شستشو و یك حادثه یادگیری تداعی ارتباط وجود دارد؟ 3. آیا افراد مبتلا به وسواس شستشو بیش از افراد عادی در معرض اطلاعات یا آموزش های در زمینه آلودگی و شستشو قرار داشته اند؟ 4. آیا بین سبك های والدینی دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو تفاوت وجود دارد؟ برای اجرای این پژوهش و پاسخ به سوالات، با استفاده از روش پژوهش علی- مقایسه ای 66 نفر بیمار مبتلا به وسواس شستشو ( زن 40-20 ساله) با تشخیص روان پزشك یا روانشناس بالینی بر اساس ملاك های DSM-IV انتخاب شدند و با 66 نفر افراد عادی كه با این افراد از نظر سنی و جنسی همتا شده بودند با استفاده از ابزارهای مصاحبه و تست ارزیابی سبك های والدینی مقایسه شدند. نتایج این پژوهش نشان داد كه: بین دو گروه عادی و مبتلا به وسواس شستشو از نظر در معرض حوادث شرطی ساز بودن تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین آغاز وسواس و یك حادثه یادگیری تداعی نیز رابطه ای وجود ندارد. افراد عادی بیش از افراد مبتلا به وسواس شستشو در معرض اطلاعات یا آموزش های راجع به آلودگی و میكروب ها بوده اند و یافته دیگر اینكه در هیچیك از انواع سبك های والدینی مورد بحث در این تحقیق بین دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اعمال وسواسی-اجباری