دانلود رایگان اعتبار يابی پرسشنامه سلامت معنوی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

اعتبار يابی پرسشنامه سلامت معنوی

مطابق سازمان بهداشت جهاني، سلامت سه جزء مهم را در بر مي گيرد:‌جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي . ضرورت انجام اين تحقيق، نبود ابزار مربوط براي سنجش سلامت معنوي افراد بدون اشاره به آيين هاي خاص مذهبي ايشان بود. گرچه در ساخت اين پرسشنامه از بنيادهاي اعتقادي اسلامي در خصوص سلامت رواني و رفتاري استفاده شده، گزينه ها به گونه اي طراحي شده اند كه هيچ اشاره اي به اعتقادات، آداب يا طاعات اسلامي نداشته، و حداكثر پوشش را با مقوله سلامت معنوي به طور عام و فرا مذهبي داشته باشند . نسخه اوليه پرسشنامه 16 سوال را در هشت مقوله شامل مي شد . آزمودني ها عبارت بودند از 110 آزمودني (92%زن) ساكن مشهد (ميانگين سني زنان 23 و انحراف استاندارد 7 و ميانگين سني مردان 28 و انحراف استاندارد 5). آزمودني ها نسخه اوليه پرسشنامه اعتقادات و باورها ، مقياس تاب آوري و رضايتمندي از زندگي را تكميل كردند. نسخه كوتاه سازي شده ، در هر مقياس هشت سوال را شامل مي شد با دامنه آلفاي كرونباخ 64% تا 82% تمام خرده مقياسها به استثناي احساس گناه در صورت انجام اعمال خلاف اخلاق با با رضايت از زندگي و يا با تاب آوري (يا هر دو ) همبستگي نشان دادند. نتايج بدست آمده بيانگر اين مطالب بود كه ميانگين نمرات مردان در آيتم هاي تحصيلات، رضايت از زندگي و تاب آوري در مقايسه با ميانگين نمرات زنان در آيتم هاي مورد نظر در سطح بالاتري قرار داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 14

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان اعتبار يابی پرسشنامه سلامت معنوی