دانلود رایگان اعتبار یابی پرسشنامه سلامت معنوی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

اعتبار یابی پرسشنامه سلامت معنوی

مطابق سازمان بهداشت جهانی، سلامت سه جزء مهم را در بر می گیرد:‌جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی . ضرورت انجام این تحقیق، نبود ابزار مربوط برای سنجش سلامت معنوی افراد بدون اشاره به آیین های خاص مذهبی ایشان بود. گرچه در ساخت این پرسشنامه از بنیادهای اعتقادی اسلامی در خصوص سلامت روانی و رفتاری استفاده شده، گزینه ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ اشاره ای به اعتقادات، آداب یا طاعات اسلامی نداشته، و حداکثر پوشش را با مقوله سلامت معنوی به طور عام و فرا مذهبی داشته باشند . نسخه اولیه پرسشنامه ۱۶ سوال را در هشت مقوله شامل می شد . آزمودنی ها عبارت بودند از ۱۱۰ آزمودنی (۹۲%زن) ساکن مشهد (میانگین سنی زنان ۲۳ و انحراف استاندارد ۷ و میانگین سنی مردان ۲۸ و انحراف استاندارد ۵). آزمودنی ها نسخه اولیه پرسشنامه اعتقادات و باورها ، مقیاس تاب آوری و رضایتمندی از زندگی را تکمیل کردند. نسخه کوتاه سازی شده ، در هر مقیاس هشت سوال را شامل می شد با دامنه آلفای کرونباخ ۶۴% تا ۸۲% تمام خرده مقیاسها به استثنای احساس گناه در صورت انجام اعمال خلاف اخلاق با با رضایت از زندگی و یا با تاب آوری (یا هر دو ) همبستگی نشان دادند. نتایج بدست آمده بیانگر این مطالب بود که میانگین نمرات مردان در آیتم های تحصیلات، رضایت از زندگی و تاب آوری در مقایسه با میانگین نمرات زنان در آیتم های مورد نظر در سطح بالاتری قرار داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان اعتبار یابی پرسشنامه سلامت معنوی