پرسشنامه رایگان اضطراب کودکان

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اضطراب کودکان

چکیده

زمينه مسأله: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی اختیار انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی خط پایه منفرد A.B می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ادرار بی اختیار است که در مدت چهار ماه اول سال 1394  به مرکز روانشناختی سیب و ذهن و زندگی و انگیزش شهر  مشهد مراجعه کردند و از این جامعه تعداد 4 کودک دارای اختلال ادرار بی اختیار که نشانه های اضطراب داشتند به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و روی والدین آن ها درمان تعامل والد-کودک به مدت 6 جلسه 2 ساعته انجام گردید. آزمودنی ها براساس ملاک های ورود به درمان  و خروج از درمان همسو شدند. از پرسشنامه اضطراب اسپنس برای سنجش اضطراب استفاده شد و نتایج با استفاده از رسم نمودار و درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که در پس آزمون،نمرات اضطراب کودکان نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان تعامل والد-کودک باعث کاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ادرار-بی اختیار می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اضطراب کودکان