پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران

چکیده: 

از آنجا كه نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یك از این تغیيرات خود یك عامل بحران زا برای نوجوان محسوب می گرد، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات حائز اهمیت بسیار است. از این رو پژوهشگر بر آن شد تا در این زمینه به بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران نوجوان سنین 11 تا 15 سال بپردازد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین اضطراب و افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده بود به منظور دستیابی به این هدف یك پژوهش تحلیلی گذشته نگر مورد شاهدی انجام شد. در این پژوهش 141 دانش آموز 11 تا 15 ساله قاعده شده و 179 دانش آموز قاعده نشده در این رده سنی با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای، طبقاتی و مبتنی بر هدف) از مدارس نواحی ششگانه شهر مشهد انتخاب شدند. در این مطالعه تنها نمونه هایي انتخاب شدند كه دارای مشخصات واحد پژوهش بوده و بقیه از مطالعه حذف شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل فرم مصاحبه شماره 1و 2، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس عزت نفس، تست افسردگی بك كودكان و نوجوانان (CDS-A) و تست اضطراب ( زونگ) بود. جهت گردآوری اطلاعات پس از توجیه واحدهای پژوهش در محیطی مناسب و مجزا از سایرین، با استفاده از تست افسردگی بك كودكان و تست اضطراب زونگ، افسردگی و اضطراب آنها مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تست های آماری كای اسكوئر، تی تست، آنالیز واریانس یك طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن بود كه میانگین اضطراب در دختران سنین 11 تا 15 سال قاعده شده و قاعده نشده با هم تفاوت معنی داری نداشته اگر چه دختران قاعده نشده نسبت به دختران قاعده شده درصد بیشتری، اضطراب را نشان داده اند.

در حالی كه میانگین افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده تفاوت معنی داری داشته است. ( 045/0 P=) به طوری كه درصد بیشتری از افراد قاعده شده نسبت به افراد قاعده نشده افسرده بودند. ( 3/16% در مقابل 9%). طبق نتایج حاصل شروع اولین قاعدگی با عواملی چون رابطه با خواهر و برادر( 025/0 P=) و نوع مذهب ( 04/0 P=) اثر تعاملی داشته و همچنین اولین قاعدگی در اثر تعامل با عواملی چون نقش پرورشی در مدرسه ( 019/0 P=)، مشغولیت فكری ( 23/0 P=)، رابطه با دوستان ( 07/0 P=)، نوع مذهب ( 06/0 P=)، پایه تحصیلی ( 021/0 P=)، باعث افزایش اضطراب گردیده است. نتایج دیگر پژوهش حاكی از آن است كه بین اضطراب و افسردگی با عوامل زیر ارتباط معنی داری وجود دارد: سن ( 03/0 P=) ، ( 018/0 P=) – كیفیت محل زندگی ( 050/0 P=)، ( 000/0 P=) – رفتار پدر( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – رفتار مادر( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – رابطه با پدر( 015/0 P=)( 000/0 P=) – رابطه با مادر( 006/0 P=)، ( 001/0 P=) – رابطه پدر و مادر با هم ( 000/0 P=)، ( 000/0 P=) – رابطه با خواهر و برادر( 000/0 P=)( 000/0 P=) – تبعیض قائل شدن والدین ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – ارزش قائل شدن والدین برای نظر نوجوان ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نقش فرد در خانواده ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نوع رابطه با دوستان ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نظر والدین در مورد فعالیت های اجتماعی ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – رضایت از تفریح ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – محدوده كار خانه ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نقش پرورشی در مدرسه ( 020/0 P=)،( 032/0 P=) – بیماری در خانواده ( 001/0 P=)،( 001/0 P=) – واكنش خانواده در قبال افت با موفقیت تحصیلی ( 000/0 P=)،( 023 /0 P=) – نگرانی در مورد درس ها ( 035/0 P=)،( 000/0 P=) – رضایت از مدرسه ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نگرانی در مورد ادامه تحصیل ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – موقعیت درسی دانش آموزان در كلاس ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – مشغولیت فكری ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – واكنش در قبال شروع اولین قاعدگی ( 03/0 P=)،( 04/0 P=) – حمایت اجتماعی ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – عزت نفس ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – رابطه با پدر ( 004/0 P=)،( 005/0 P=) – رابطه با مادر)05/0 P< ) . همچنین نتایج بیانگر آن است كه اضطراب با تحصیلات مادر ( 029/0 P=) ارتباط معنی داری داشته و نیز افسردگی با پایه تحصیلی ( 027/0 P=)، رابطه با فامیل ( 029/0 P=)، موفقیت تحصیلی ( 009/0 P=)، وجود مشكل با معلم ( 012/0 P=) و میزان گرایشات مذهبی فرد ( 000/0 P=)، ارتباط معنی دار دارد.

طبق نتایج پژوهش از آنجا كه عوامل متعددی در بروز اضطراب و افسردگی نقش دارند طرح تاثیر این عوامل بر روی اختلالات روانی كه پدیده ای پیچیده می باشد، به طور مجزا میسر نمی باشد. لذا اولین قاعدگی به عنوان یكی از عوامل بحران زای ناشی از بلوغ نیز با تعامل سایر علل از جمله عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی و … می تواند در بروز اختلالات روانی موثر باشد. پژوهشگر پیشنهاد می كند جهت افزایش اطلاعات كمی و كیفی دختران نوجوان در زمینه مسائل بلوغ توسط مسئولان مربوط، آموزش های لازم داده شود، تا گامی جهت ارتقاء بهداشت روانی جامعه برداشته شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران