پرسشنامه رایگان احساس خودی بودن استمپر و ماسترسون

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه احساس خودی بودن استمپر و ماسترسون

چکیده : در پژوهش حاضر رابطه بین ادراک مدیریت پدرانه، احساس خودی بودن و رضایت شغلی به منظور روشن کردن مسایل زیر مورد بررسی قرار گرفته است: ۱٫ آیا مدیریت پدرانه می¬تواند یک شیوه مطلوب مدیریت در کارخانه واگن پارس به عنوان یک محیط کاری ایرانی باشد؟ ۲٫ آیا احساس خودی بودن رابطه مثبتی با ادراک مدیریت پدرانه دارد؟ و ۳٫ آیا ادراک مدیریت پدرانه رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد؟ در این تحقیق یک نمونه ۳۱۳ نفری از کارکنان کارخانه واگن پارس به یک پرسشنامه پاسخ دادند. جهت گردآوری داده¬ها در این پژوهش از روش نمونه¬گیری سهمیه¬ای استفاده گردید. این پرسشنامه شامل چهار مقیاس بود: ۱٫ مدیریت پدرانه (چنگ و همکاران، ۲۰۰۰) ۲٫ رضایت شغلی (مرنضوی، ۱۳۷۲ الف) ۳٫ احساس خودی بودن (استمپر و ماسترسون، ۲۰۰۲) ۴٫ مقیاس اطلاعات جمعیت شناختی. داده¬های جمع¬آوری¬شده با استفاده از روش¬های تحقیق همبستگی شامل ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی جزئی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل عبارتند از: • بین ادراک مدیریت پدرانه، احساس خودی بودن و رضایت شغلی در کارکنان کارخانه واگن پارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساس خودی بودن استمپر و ماسترسون