پرسشنامه رایگان آزمون استرس پس از سانحه

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آزمون استرس پس از سانحه

چکیده

پژوهش های خارجی نشان داده است که بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری اسرای جنگی ارتباط معناداری وجود دارد. بدین منظور و به جهت بررسی آخرین وضعیت روانشناختی در آزادگان مشهد، و همچنین ارزیابی ” مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی ” در آنان، از بین ۱۷۰۰ آزاده مشهد ۱۱۰ نفر به صورت نمونه در دسترس و با استفاده از فرمول پیشنهادی برگ و گان ( ۱۹۸۹) انتخاب گردیدند. بدین منظور ابتدا در قالب مطالعه ای مقدماتی ۳۰ نفر از آزادگان به صورت تصادفی انتخاب شده و از حیث متغیرهای تحقیق، تحت بررسی و آزمون قرار گرفتند سپس آزمون استرس پس از سانحه (RIES) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS21) و تست حمایت اجتماعی (S.S.S) به ۱۱۰ نفر گروه نمونه ارائه و توسط آنان تکمیل گردید و همراه با پرسشنامه ها، مصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر برای تشخیص افتراقی اختلالات و معتبر سازی نتایج صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری آزادگان رابطه معکوس وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر یا پژوهش های داخلی همسو و با پژوهش های خارجی ناهمخوان بوده است. به نظر می رسد که عواملی نظیر مذهب و محل اسکان آزادگان در طول مدت اسارت در چنین یافته ای نقش دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آزمون استرس پس از سانحه