پرسشنامه رایگان استرس والدینی

تاریخ انتشار : 19 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس والدینی

چکیده

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با این هدف انجام شد که نشان دهد آیا مدل درمانی رویکردتحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط(DIR) ، یعنی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر خانواده، بر کاهش نشانه ها و بهبود کودکان دارای نشانگان نافرمانی مقابله ای  و همچنین کاهش استرس مادران آنها تاثیر دارد یا خیر؟جامعه آماری این پژوهش کودکان پیش دبستانی ناحیه 9 شهرداری شهر مشهد بوده و نمونه مورد نیاز ، از میان 240 خانواده که با مهد های کودک این ناحیهدر ارتباط بودند و نیز با بررسی برگه پذیرش 250 مورد مراجعه کننده به یکی از کلینیک های کودک این منطقه، انتخاب شد. بدین ترتیب که پنج نفر از مادرانی که کودکان آنها بر اساس فهرست رفتاری کودکان، دارای نشانگان نافرمانی بوده و حاضر به همکاری در طرح پژوهشی و شرکت در کلاس ها بودند، به همراه فرزندانشان، به عنوان گروه آزمایش و ده نفر نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. ابزارمورد استفاده در این پژوهش فهرست رفتاری کودکان (CBCL)، برای شناسایی نشانگان نافرمانی مقابله ای و شاخص PSI-SF، برای بررسی میزان استرس مادران بود.روش کار نیز بدین صورت بود که در ابتدا والدین هر دو گروه آزمایش و کنترل، این پرسشنامه ها را تکمیل کرده و سپس گروه آزمایش، در طی هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش دیدند و ضمن آشنا شدن با مفاهیم رویکرد DIR، تکنیک ها و اصول بازی درمانی فلورتایم را فرا گرفته و آن را در جلسات بازی درمانی تمرین کردند. دو هفته بعد از اتمام جلسات، پرسشنامه CBCL و شاخص PSI-SF بار دیگر و به عنوان پس آزمون به والدین هر دو گروه داده شد. به طور کلی، تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه ناپارامتری، نشان داد که مدل درمانی رویکرد DIR، یعنی بازی درمانی فلورتایم، باعث کاهش نشانگان نافرمانی کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و همچنین کاهش استرس مادران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود که نشان از تاثیر این نوع بازی درمانی بر کودکان و مادران دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس والدینی

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس والدینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر از يک‌سو طراحي درمان ترکيبي خانواده – محور مبتني بر مدل تحول يکپارچه‌ي انسان و مقايسه‌ي اثربخشي آن با بازي‌ درماني فلورتايم در بهبود نيمرخ عصب – روانشناختي اختلال ASD و از سوي ديگر ساخت و اعتباريابي ابزار سنجش کارکرد تحولي خانواده بود که در قالب دو مطالعه مورد بررسي قرارگرفت؛ در مطالعه‌ي اول براساس مباني نظري مدل تحول يکپارچه‌ي انسان، پرسشنامه‌اي براي سنجش کارکرد تحولي خانواده تهيه و روايي آن با استفاده از روش‌هاي روايي محتوايي، ملاکي، روايي سازه (تحليل عاملي) و پايايي آن با روش‌هاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي سنجيده شد. نمونه‌ي مطالعه‌ي اول را 148 نفر از مادران کودکان 4 تا 6 سال مهدکودک‌هاي شهر مشهد در سال تحصيلي93-1392 تشکيل مي‌دادند، که به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي از ميان مناطق شهرداري مشهد انتخاب شدند. روايي ملاک اين پرسشنامه با ابزار سنجش کارکرد خانواده‌ي مک مستر(FAD) محاسبه و ضريب75/0- به دست آمد. تحليل عاملي مؤلفه‌هاي اصلي با دوران واريماکس انجام شد که با در نظر گرفتن يک مدل 7 عاملي 25/67 درصد از کل واريانس تبيين شد. درخصوص پايايي نيز، ضريب بازآزمايي پرسشنامه‌ي کارکرد تحولي خانواده93/0 و آلفاي کرونباخ کلي اين پرسشنامه 92/0 است. همچنين آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس‌هاي اين پرسشنامه از 53/0 تا72/0 به‌دست آمد که بيانگر پايايي مطلوب اين مقياس به طور کلي مي‌باشد. بنابراين در مجموع مي‌توان گفت؛ پرسشنامه‌ي محقق ساخته‌ي کارکرد تحولي خانواده از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار است و از آن مي‌توان در حيطه‌هاي پژوهشي و درماني در شناسايي قوت‌ها و ضعف‌هاي خانواده در دستيابي به توانمندي‌هاي تحولي استفاده کرد. در مطالعه‌ي دوم سعي شد تا براساس اين مدل، درمان خانواده – محور طراحي و اثربخشي آن در ترکيب با بازي درماني فلورتايم بر بهبود اختلال ASD بررسي شود. مطالعه‌ي دوم در چهارچوب يک طرح تک آزمودني در طول 6 ماه روي 12 کودک (3 گروه 4 نفره) 8-3 ساله‌ي مبتلا به اختلال ASD و خانواده‌هاي آنها اجرا شد و اطلاعات در سه مرحله‌ي پيش آزمون، پس آزمون و سه ماه بعد، در پيگيري جمع آوري شد. براي بررسي اثربخشي درمان از پرسشنامه‌ي محقق ساخته‌ي کارکرد تحولي خانواده، پرسشنامه‌ي سنجش تعامل هيجاني– کارکردي، پرسشنامه‌ي تحول هيجاني – کارکردي، مقياس استرس والدگري، مقياس سنجش اوتيسم کودکي استفاده شد. همچنين در مرحله‌ي پيش آزمون و پس آزمون نقشه‌ي مغزي 5 نفر از کودکان ثبت شد. سپس يافته‌ها به دو صورت فردي و گروهي تحليل شدند. در مجموع نتايج مطالعه‌ي دوم نشان داد که درمان ترکيبي خانواده – محور مبتني بر مدل تحول يکپارچه‌ي ‌انسان که در اين مطالعه طراحي شده است، مي‌تواند اثربخشي بازي‌درماني فلورتايم را افزايش دهد و به عنوان يک رويکرد درماني مؤثر در درمان اختلال ASD به کاررود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 13

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس والدینی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج