پرسشنامه رایگان استرس والدینی

تاریخ انتشار : 19 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس والدینی

چکیده

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با این هدف انجام شد که نشان دهد آیا مدل درمانی رویکردتحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط(DIR) ، یعنی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر خانواده، بر کاهش نشانه ها و بهبود کودکان دارای نشانگان نافرمانی مقابله ای  و همچنین کاهش استرس مادران آنها تاثیر دارد یا خیر؟جامعه آماری این پژوهش کودکان پیش دبستانی ناحیه ۹ شهرداری شهر مشهد بوده و نمونه مورد نیاز ، از میان ۲۴۰ خانواده که با مهد های کودک این ناحیهدر ارتباط بودند و نیز با بررسی برگه پذیرش ۲۵۰ مورد مراجعه کننده به یکی از کلینیک های کودک این منطقه، انتخاب شد. بدین ترتیب که پنج نفر از مادرانی که کودکان آنها بر اساس فهرست رفتاری کودکان، دارای نشانگان نافرمانی بوده و حاضر به همکاری در طرح پژوهشی و شرکت در کلاس ها بودند، به همراه فرزندانشان، به عنوان گروه آزمایش و ده نفر نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. ابزارمورد استفاده در این پژوهش فهرست رفتاری کودکان (CBCL)، برای شناسایی نشانگان نافرمانی مقابله ای و شاخص PSI-SF، برای بررسی میزان استرس مادران بود.روش کار نیز بدین صورت بود که در ابتدا والدین هر دو گروه آزمایش و کنترل، این پرسشنامه ها را تکمیل کرده و سپس گروه آزمایش، در طی هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش دیدند و ضمن آشنا شدن با مفاهیم رویکرد DIR، تکنیک ها و اصول بازی درمانی فلورتایم را فرا گرفته و آن را در جلسات بازی درمانی تمرین کردند. دو هفته بعد از اتمام جلسات، پرسشنامه CBCL و شاخص PSI-SF بار دیگر و به عنوان پس آزمون به والدین هر دو گروه داده شد. به طور کلی، تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه ناپارامتری، نشان داد که مدل درمانی رویکرد DIR، یعنی بازی درمانی فلورتایم، باعث کاهش نشانگان نافرمانی کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و همچنین کاهش استرس مادران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود که نشان از تاثیر این نوع بازی درمانی بر کودکان و مادران دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس والدینی

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس والدینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر از یک‌سو طراحی درمان ترکیبی خانواده – محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی‌ درمانی فلورتایم در بهبود نیمرخ عصب – روانشناختی اختلال ASD و از سوی دیگر ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش کارکرد تحولی خانواده بود که در قالب دو مطالعه مورد بررسی قرارگرفت؛ در مطالعه‌ی اول براساس مبانی نظری مدل تحول یکپارچه‌ی انسان، پرسشنامه‌ای برای سنجش کارکرد تحولی خانواده تهیه و روایی آن با استفاده از روش‌های روایی محتوایی، ملاکی، روایی سازه (تحلیل عاملی) و پایایی آن با روش‌های آلفای کرونباخ و بازآزمایی سنجیده شد. نمونه‌ی مطالعه‌ی اول را ۱۴۸ نفر از مادران کودکان ۴ تا ۶ سال مهدکودک‌های شهر مشهد در سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ تشکیل می‌دادند، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان مناطق شهرداری مشهد انتخاب شدند. روایی ملاک این پرسشنامه با ابزار سنجش کارکرد خانواده‌ی مک مستر(FAD) محاسبه و ضریب۷۵/۰- به دست آمد. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی با دوران واریماکس انجام شد که با در نظر گرفتن یک مدل ۷ عاملی ۲۵/۶۷ درصد از کل واریانس تبیین شد. درخصوص پایایی نیز، ضریب بازآزمایی پرسشنامه‌ی کارکرد تحولی خانواده۹۳/۰ و آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه ۹۲/۰ است. همچنین آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های این پرسشنامه از ۵۳/۰ تا۷۲/۰ به‌دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس به طور کلی می‌باشد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت؛ پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی کارکرد تحولی خانواده از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و از آن می‌توان در حیطه‌های پژوهشی و درمانی در شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های خانواده در دستیابی به توانمندی‌های تحولی استفاده کرد. در مطالعه‌ی دوم سعی شد تا براساس این مدل، درمان خانواده – محور طراحی و اثربخشی آن در ترکیب با بازی درمانی فلورتایم بر بهبود اختلال ASD بررسی شود. مطالعه‌ی دوم در چهارچوب یک طرح تک آزمودنی در طول ۶ ماه روی ۱۲ کودک (۳ گروه ۴ نفره) ۸-۳ ساله‌ی مبتلا به اختلال ASD و خانواده‌های آنها اجرا شد و اطلاعات در سه مرحله‌ی پیش آزمون، پس آزمون و سه ماه بعد، در پیگیری جمع آوری شد. برای بررسی اثربخشی درمان از پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی کارکرد تحولی خانواده، پرسشنامه‌ی سنجش تعامل هیجانی– کارکردی، پرسشنامه‌ی تحول هیجانی – کارکردی، مقیاس استرس والدگری، مقیاس سنجش اوتیسم کودکی استفاده شد. همچنین در مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون نقشه‌ی مغزی ۵ نفر از کودکان ثبت شد. سپس یافته‌ها به دو صورت فردی و گروهی تحلیل شدند. در مجموع نتایج مطالعه‌ی دوم نشان داد که درمان ترکیبی خانواده – محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی ‌انسان که در این مطالعه طراحی شده است، می‌تواند اثربخشی بازی‌درمانی فلورتایم را افزایش دهد و به عنوان یک رویکرد درمانی مؤثر در درمان اختلال ASD به کاررود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس والدینی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج