پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی مدیران

چکیده:

موضوع استرس، در جهان صنعتی امروز، توجه زیادی را به خود جلب نموده است كه در این میان موضوع استرس های شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. غالب استرس ها از محیط های شغلی نشات می گیرد و پیشگیری از خسارت های عظیم انسانی و اقتصادی، تامین بهداشت جسمانی و روانی جامعه، ارتقاء بهره وری و كیفیت كار و زندگی، مراقبت ها و اعمال شیوه ای لازم را می طلبد. در پاسخ به چنین ضرورتی هدف اصلی محقق از انجام این تحقیق بررسی رابطه استرس های شغلی با عملكرد مدیران مدارس راهنمایي و متوسطه شهرستان نور و محمودآباد می باشد، زیرا مدیران مدارس به واسطه مسؤلیتی كه در پیشبرد اهداف آموزشی مدارس و همچنین تعلیم و تربیت دارند از اهمیت ویژه ای در مدارس برخوردارند و اگر تحت تاثیر استرس های شغلی قرار گیرند، نه تنها بر خود مدیران، بلكه بر كاركردها و عملكرد مدارس تاثیر می گذارند. بدین لحاظ نمونه مدیران از طریق سرشماری ( 59 =n ) و نمونه دبیران از طریق نمونه گیری ( 295 =n ) انتخاب گردید. روش اصلی این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده كه با استفاده از دو پرسش نامه استرس شغلی ( كه مدیران جواب می دادند ) و پرسش نامه عملكرد ( كه دبیران مدیران خود را ارزیابی می كردند ) اطلاعات لازم جمع آوری و سپس برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شده است. پس از انجام تحلیل داده ها نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد: 1- بین استرس شغلی و عملكرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین میزان استرس شغلی در دو مقطع راهنمایي و متوسطه تفاوت معنا داری وجود ندارد. 3- بین میزان نمره عملكرد مدیران مدارس راهنمايی و متوسطه تفاوت معناداری وجود ندارد. 4- بین استرس شغلی و عملكرد مدیران مدارس متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. 5- بین استرس شغلی و عملكرد مدیران مدارس راهنمایي رابطه معناداری وجود دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران عالی، میانی و عملیاتی، نسبت به شغلشان و عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش، شامل كلیه مدیران مرد دانشگاه فردوسی مشهد در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، استرس شغلی و نگرش سنجی مدیران استفاده شده است. برای مقایسه نمره نگرش مدیران و فشار روانی – شغلی آنان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر به دست آمده است: 1- بین نگرش مثبت مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 2- بین نگرش مثبت مدیران عملیاتی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 3- بین نگرش مثبت مدیران عالی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 4- بین نگرش مثبت مدیران میانی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 5- مدیران عالی و عملیاتی نسبت به مدیران میانی به طور معنی داری از میانگین فشارزای روانی – شغلی بیشتری برخوردارند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها براساس آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه بین فشار روانی و نگرش مثبت مدیران رابطه معنادار وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی مدیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج