پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :مراجعه کننده

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :مراجعه کننده

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­های عمومی منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۳۴۵۴۱ عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، کلیه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در ۸ کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گیری طبقه­ای و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی تعداد ۲۴۹۴ عنوان کتاب، ۳۶۱ مراجعه­کننده و ۲۶ کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجی­های نرم افزار طرح «کتاب من» و برای گردآوری اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو پرسشنامه محقق ساخته­ استفاده گردید که روایی هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنین پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. توصیف و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که: ۱- در بازه زمانی مورد نظر ۳۴۵۴۱ عنوان کتاب سفارش داده شده است که در این بین، رده ادبیات با ۶۴/۳۱ % بیشترین و رده زبان با ۹۴/۱% کمترین میزان سفارش را به خود اختصاص داده است. ۲- در بیشتر رده­های موضوعی کمتر از ۵۰ % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. ۳- بیشتر (۶۰ %) کتاب‌هایی که از طریق طرح «کتاب من» تهیه شده است، به امانت رفته‌اند. ۴- بیشتر (۵۳ %) کتاب‌هایی که از طریق طرح «کتاب من» تهیه شده است، یک نفر استفاده­کننده داشته است. ۵- رده ادبیات با داشتن میانگین استفاده ۰۲/۸ % بالاترین و رده کلیات با ۱۴/۲ %کمترین میزان استفاده را داشته است. ۶- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. ۷- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتی داشتند. نتایج پژوهش نیز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :مراجعه کننده

 

پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :کتابدار

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :کتابدار

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­های عمومی منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۳۴۵۴۱ عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، کلیه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در ۸ کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گیری طبقه­ای و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی تعداد ۲۴۹۴ عنوان کتاب، ۳۶۱ مراجعه­کننده و ۲۶ کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجی­های نرم افزار طرح «کتاب من» و برای گردآوری اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو پرسشنامه محقق ساخته­ استفاده گردید که روایی هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنین پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. توصیف و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که: ۱- در بازه زمانی مورد نظر ۳۴۵۴۱ عنوان کتاب سفارش داده شده است که در این بین، رده ادبیات با ۶۴/۳۱ % بیشترین و رده زبان با ۹۴/۱% کمترین میزان سفارش را به خود اختصاص داده است. ۲- در بیشتر رده­های موضوعی کمتر از ۵۰ % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. ۳- بیشتر (۶۰ %) کتاب‌هایی که از طریق طرح «کتاب من» تهیه شده است، به امانت رفته‌اند. ۴- بیشتر (۵۳ %) کتاب‌هایی که از طریق طرح «کتاب من» تهیه شده است، یک نفر استفاده­کننده داشته است. ۵- رده ادبیات با داشتن میانگین استفاده ۰۲/۸ % بالاترین و رده کلیات با ۱۴/۲ %کمترین میزان استفاده را داشته است. ۶- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. ۷- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتی داشتند. نتایج پژوهش نیز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :کتابدار

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج