پرسشنامه رایگان ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو ۹۹۹

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو ۹۹۹

 

پژوهش حاضر به ارزیابی نمایه های پایانی کتابهای فارسی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ درحوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای کمی استاندارد ایزو ۹۹۹ پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است . جامعه پژوهش شامل کلیه کتابهای فارسی دارای نمایه پایانی درحوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال و موجود درکتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . کتابهای دارای نمایه پایانی در حوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال ۱۳۸۲ و موجود در کتابخانه استان قدس رضوی و کتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . کتابهای دارای نمایه پایانی که از طریق جستجو درنسخه الکترونیکی کارنامه نشر شناسایی شد شامل ۲۳۳ عنوان بود که از این تعداد ۱۶۸ عنوان در کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه های دانشگاه فردوسی در دسترس بود که برای ۱۶۸ عنوان در دسترس ، سیاهه ارزشیابی نمایه پایان کتاب تکمیل شد و نمونه گیری به عمل نیامد . یافته های پژوهش نشان داد که

 ۱- میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو ۹۹۹ درنمایه های مورد برسی ۴۹/۵۴% می باشد .

 ۲- درصد کتابهای دارای نمایه پایانی ۹۲/۵ % ازکل کتاهای منتشر شده در این حوزه می باشد که بیشترین میزان کتابهای دارای نمایه در رشته کتابداری (۱۲/۲۱% ) و کمترین در رشته علوم تربیتی ( ۸۹/۱% ) می باشد .

 ۳- نسبت میانگین حجم صفحه های نمایه به صفحه های کتاب در ۱۶۸ عنوان کتاب برسی شده ۲۲/۳% می باشد.

 ۴- انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل ۵۰% نمایه بنیادی و ۵۰% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مداخل شامل نمایه ساده با ۵۵/۷۷ % و نمایه برون بافتی با ۸۱/۱۵ % و نمایه درون بافتی با ۶۳/۶% می باشد و ازنظر محتوا و پوشش شامل نمایه نامها با ۳/۳۳% و نمایه موضوعی ۲/۲۹ % و هر دو نمایه به تفکیک با ۷/۱۶% و نمایه ترکیبی ۸۳/۲۰% می باشد.

 ۵- فقط در ۹۵/۵%نمایه ها یادداشت مقدمه وجود دارد.

۶-بیشترین نوع ساختار مدخل ازنوع یک سطحی (۵۵/۷۷%) وکمترین نوع ساختار مدخل از نوع چهار می باشد.

 ۸-در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که رشته کتابداری با ۴۳/۶۵% بیشترین و رشته علوم تربیتی با ۴۷/۴۷% کمترین میزان رعابت استاندارد را دارد.

 ۹- از نظر رعابت ملاکهای ارزیابی ایزو ۹۹۹ در ناشران دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در پایان برای بهبود روند نمایه سازی پایان کتاب پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو ۹۹۹