پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های منفی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی نشانه های منفی

چکیده : در ادبیات پژوهشی جدید، در تبیین نرخ همبودی بالاتر از انتظار دو اختلال اسکیزوفرنیا و وسواسی اجباری، اصطلاح اسکیزو – وسواسی پیشنهاد گردیده است که توصیف کندده طبقه تشخیصی مجزایی است. یکی از خطوط پژوهشی در این راستا در جستجوی شناسایی الگو یا نیمرخ نقایص عصب- روانشناختی خاص در این زیر گروه است. نتایج نشان داد که دو گروه اسکیزو- وسواسی و اسکیزوفرنیک، در کارکردهای اجرایی دجار اشکال هستند، ولی بیماران وسواسی- اجباری غیرافسرده، تفاوت معناداری با گروه بهنجار ندارند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی نشانه های منفی