پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های منفی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی نشانه های منفی

چکیده : در ادبيات پژوهشي جديد، در تبيين نرخ همبودي بالاتر از انتظار دو اختلال اسکيزوفرنيا و وسواسي اجباري، اصطلاح اسکيزو – وسواسي پيشنهاد گرديده است که توصيف کندده طبقه تشخيصي مجزايي است. يکي از خطوط پژوهشي در اين راستا در جستجوي شناسايي الگو يا نيمرخ نقايص عصب- روانشناختي خاص در اين زير گروه است. نتايج نشان داد که دو گروه اسکيزو- وسواسي و اسکيزوفرنيک، در کارکردهاي اجرايي دجار اشکال هستند، ولي بيماران وسواسي- اجباري غيرافسرده، تفاوت معناداري با گروه بهنجار ندارند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی نشانه های منفی