پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد دفترداران زن و مرد توسط مدیر

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفترداران زن و مرد توسط مدیر

چکیده:

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش کلیدی معلمان در کنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملکرد معلمان همواره هدفی است که مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملکرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود که کدام یک از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملکرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملکرد دبیران در مدارس راهنمایی منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیین سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیع، رضایت از کار ) پرسشنامه طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی کلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعیین عملکرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملکرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملکرد دفتر تشکیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: ۱- بین رضایتمندی شغلی و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۲- بین رضایت از حقوق و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۳- بین رضایت از کار و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۴- بین رضایت از سرپرست و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۵- بین رضایت از همکاران و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۶- بین رضایت از ترفیع و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفترداران زن و مرد توسط مدیر