پرسشنامه رایگان ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

چکیده

هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير خوش بيني و بدبيني بر سلامت عمومي در دانشجويان گروه اكثريت و اقليت قومي و مذهبي بود.. روش تحقيق به كار گرفته شده براي پژوهش اخير يك طرح همبستگي بود،كه براي بررسي ميزان همبستگي ،پرسشنامه هاي خوش بيني -بدبيني و سلامت عمومي روي حدود بيش از چهارصد نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي فردوسي مشهد و كردستان سنندج كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند اجرا گرديد.در تاييد يافته هاي مربوط به تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه در خارج از كشور ،خوش بيني به طور معني داري با سلامت عمومي ارتباط و همبستگي داشت.

همچنين تحقيق حاضر به بررسي مقايسه اي سبك تبييني خوش بينانه-بدبينانه در بين گروههاي مختلف اقليت و اكثريت دانشجويي (جمعا 6زير گروه) پرداخت.براي اين منظور نمره آزمودنيها در پرسشنامه خوش بيني- بدبيني با هم مقايسه گرديد.نتايج بدست آمده نشان دادند كه بين دانشجويان گروه اقليت و اكثريت در كل ،و همچنين بين دانشجويان اقليت مذهبي و اكثريت مذهبي،،دانشجويان اقليت قومي -مذهبي و اكثريت قومي- مذهبي ،وهمچنين دانشجويان اقليت قومي -مذهبي بومي و غير بومي تفاوت معني داري مشاهده گرديد ؛اما تفاوت معني داري بين دانشجويان دختر و پسر و همچنين گروههاي اقليت و اكثريت زباني،اكثريت بومي و غير بومي و ديگر گروههاي مورد مقايسه يافت نشد .خوش بيني بالاتر در بين گروههاي اقليت و غير بومي را مي توان به حس انسجام و پيوستگي بيشتر در اين گروهها نسبت داد كه براي آنها كاركردي انطباقي دارد.لازم است يادآوري شود كه بايد در تعميم دادن يافته ها ي اين تحقيق ، به وي‍‍‍‍ژه در مورد مقايسه گروهها از لحاظ خوش بيني -بدبيني به ساير افراد جامعه نهايت احتياط به عمل آيد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

پ