پرسشنامه رایگان ادراک از خود

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک از خود

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی­ اجتماعی در شهر مشهد صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از مهاجرین افغانستانی که قبلا تشخیص SPD گرفته بودند، یا از نشانه­های این اختلال رنج می­بردند و در سال 1393 ساکن مشهد بودند، دعوت به همکاری شد، 22 نفر از مهاجرین افغانستانی مبتلا به  SPDبه صورت تصادفی انتخاب شدند، تشخیص و غربالگری  بوسیله مصاحبه ” ADIS-IV ” صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی – رفتاری به مدت 12 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی پرسشنامه های: SPIN ، پرسشنامه ادراک از خود و SPSBS تکمیل کردند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش پس از درمان کاهش معناداری را در نشانه های SPD نشان دادند (001/0 p= )، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیر رفتارهای ایمنی کاهش معناداری را نشان دادند (01/0p< )، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در متغیر ادراک از خویشتن نشان دادند (001/0 p= ). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه­های اختلال SPD و رفتارهای ایمنی و بهبود ادراک از خویشتن در مهاجرین افغانستانی موثر بوده و می­توان از آن به عنوان یک روش درمانی در اقلیت­های قومی، بخصوص مهاجرین افغانستانی استفاده نمود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک از خود