پرسشنامه رایگان بررسی ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۸ است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از اعضاء هیأت علمی) (۸۵=N) است که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی تحقیق علمی ـ مقایسه‌ای می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارتند از:‌ ۱- پرسشنامه “استرون۱۳۷۵” جهت بررسی ادراک کارکنان بر اساس نظریه برابری آدامز و ۲- پرسشنامه تعهد سازمانی “پورتر ۱۹۷۴” اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون t بر تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست‌ آمده است: ۱- بین تعهد سازمانی کارکنانی که ادراک نابرابری منفی، مثبت و برابر دارند تفاوت معنی‌داری وجود دارد. ۲- بین تعهد سازمانی کارکنان بر حسب جنس، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. ۳- بین میزان تأثیر مقوله‌های حقوق، کار و محیط کاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه‌ای در پیدایش ادراک نابرابری کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که مقوله حقوق بیش از سایر مقوله‌ها بر میزان پیدایش ادراک نابرابری منفی کارکنان تأثیر دارد. ۴-بین زمینه‌های پیدایش ۴ مقوله ادراک نظریه برابری کارکنان بر حسب جنس، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بطور کلی هر گاه نسبت پاداش/درونداد کارکنانی پایین‌تر، برابر و یا بیشتر از مرجع مقایسه‌شان باشد، می‌تواند در تعهد سازمانی آنان موثر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز