پرسشنامه رایگان شدت علائم اختلال استرس پس از آسيب (PTSD)

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شدت علائم اختلال استرس پس از آسيب (PTSD)

چکیده : پژوهش حاضر جهت بررسي رابطه بين ابعاد معنويت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسيب (PTSD) د ردانش آموزان دبيرستاني شهرستان بم طراحي شد. بدين منظور تعداد 231 نفر دانش آموز به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. گردآوري داده ها با استفاده از دو پرسشنامه صورت گرفت : 1ـ پرسشنامه تجديد نظر شده ي ابعاد معنويت و 2ـ پرسشنامه ي ارزيابي PTSD جهت تچزيه و تحليل داده ها از آزمون T مستقل، تحليل واريانس يك راهه، آزمون همبستگي دو متغيره و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج ازمون T مستقل دو گروه با و بدون تشخيص PSTD نشان مي دهد که تنها در بعد 3 (بهزيستي وجودي) تفاوت معناداري ميان گروه بدون تشخيص و گروه مبتلا به PSTD وجود دارد. همچنين نتايج کلي تحليل واريانس يك راهه نشان مي دهد که تنها در مورد بعد3 (بهزيستي وجودي) و بعد 5 (مذهبي بودن) تفاوت ميانگين ها معنادار است. بررسي نتايج ازمون همبستگي (پيرسون) به تفکيك جنسيت افراد نشان مي دهد که براي پسران تنها بعد بهزيستي وجودي و براي دختران دو بعد بهزيستي وجودي و بعد پديدار شناختي تجربي رابطه معناداري با شدت علائم PSTD دارند. رابطه بهزيستي وجودي با شدت علائم PSTD براي هر دو جنس معکوس (منفي است و رابطه بعد پديدار شناختي/ تجربي با شدت علائم PSTD بصورت مستقيم (مثبت) بيان شده است. انجام تحليل رگرسيون چند متغيره بر روي داده ها با در نظر گرفتن جنسيت افراد نيز بيانگر همين نتايج است. بنابراين، طبق نتايج بدست آمده تنها همين دو بعد قدرت پيش بيني شدت علائم PTSD، را دار بودند. بقيه ابعاد شدت علائم PTSD را بطور معناداري پيش بيني نمي کردند. بطور کلي، نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که بهزيستي و جودي بهتيرن پيش بيني کننده شدت علائم PTSD براي هر دو جنس است همچنين براي دخترها بعد پديدار شناختي / تجربي پيش بيني کننده مهمي است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شدت علائم اختلال استرس پس از آسيب (PTSD)