پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی محور یک ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ویروس ‏HIV

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اختلالات روانی محور یک ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ویروس ‏‎HIV

چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلالات روانی، نشانگان بالینی و ارائه نیم رخ روانی در افراد آلوده به ویروس ایدز در استان خوزستان در سال ۱۳۸۴ انجام شد. این مطالعه از نوع پس رویدادی است و ۱۲۰ نفر از افراد آلوده به ویروس HIV از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و داده ها از طریق مصاحبه بالینی، آزمون SCL-90-R و فرم ویژگی های جمعیت شناختی، جمع آوری و از طریق آمار توصیفی، آزمون تی و کای اسکوائر مورد تحلیل قرار گرفت. شیوع اختلالات روانی بر اساس مصاحبه بالینی در این مطالعه ۶/۹۶ درصد برآورد شده است. بعد از سوء مصرف مواد ۸۵ % اختلالات خواب، ۸% اختلالات خلقی، ۶۴% اختلالات اضطرابی بالاترین میزان شیوع را داشتند. ۴۰ درصد نمونه مورد مطالعه سابقه قبلی اختلال روانی را داشتند و ۵۰ درصد نیز دارای افکار خودکشی و ۵/۱۷ درصد سابقه اقدام به خودکشی داشتند. این مطالعه نشان داد که افرادی که از طریق اعتیاد تزریقی آلوده به ویروس HIV میشوند، اختلالات روانی بیشتری را تجربه می کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اختلالات روانی محور یک ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ویروس ‏‎HIV