پرسشنامه رایگان بررسي اختلالات رواني محور يك ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ويروس ‏HIV

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي اختلالات رواني محور يك ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ويروس ‏‎HIV

چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسي اختلالات رواني، نشانگان باليني و ارائه نيم رخ رواني در افراد آلوده به ويروس ايدز در استان خوزستان در سال 1384 انجام شد. اين مطالعه از نوع پس رويدادي است و 120 نفر از افراد آلوده به ويروس HIV از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب و داده ها از طريق مصاحبه باليني، آزمون SCL-90-R و فرم ويژگي هاي جمعيت شناختي، جمع آوري و از طريق آمار توصيفي، آزمون تي و کاي اسکوائر مورد تحليل قرار گرفت. شيوع اختلالات رواني بر اساس مصاحبه باليني در اين مطالعه 6/96 درصد برآورد شده است. بعد از سوء مصرف مواد 85 % اختلالات خواب، 8% اختلالات خلقي، 64% اختلالات اضطرابي بالاترين ميزان شيوع را داشتند. 40 درصد نمونه مورد مطالعه سابقه قبلي اختلال رواني را داشتند و 50 درصد نيز داراي افکار خودکشي و 5/17 درصد سابقه اقدام به خودکشي داشتند. اين مطالعه نشان داد که افرادي که از طريق اعتياد تزريقي آلوده به ويروس HIV ميشوند، اختلالات رواني بيشتري را تجربه مي کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي اختلالات رواني محور يك ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ويروس ‏‎HIV