پرسشنامه رایگان احساس برابری کارکنان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه احساس برابری کارکنان

چکیده:

دانشگاه به عنوان یکی از با ارزش ترین منابع علمی و تحقیقاتی هر جامعه جهت پیشرفت و تعالی می باشد. وصول اهداف آموزشی در دانشگاه منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی در این سازمان است اما پویایی نظام دانشگاه به عوامل مختلفی من جمله داشتن کارکنانی خشنود و دارای رضایت شغلی بستگی دارد، تا با به کار بستن تمامی توان خویش در راستای کارایی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند. موضوع این تحقیق رابطه احساس برابری و رضایت شغلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با شیوه نمونه گیری ساده از لیست جامعه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه”نفر۸۵۸ =N ” با استفاده از فرمول مورگان حجم نمونه ” نفر ۲۶۶=n ” مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی بوده که با استفاده از سه پرسش نامه “سنجش احساس برابری، سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاعات کارکنان از پاداش سایرین” اطلاعات لازم جمع آوری وسپس برای تحلیل داده ها از ازمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: ۳- بین احساس برابری ” در پنج سطح مقایسه با همکاران، سایر واحدها، سایر ادارات خود و سرپرستان ” و رضایت شغلی با احتمال ۹۹%رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. ۴- بین آگاه بودن کارکنان نسبت به میزان پاداش دیگران و احساس برابری با احتمال ۹۵% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه احساس برابری کارکنان