پرسشنامه رایگان امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

هدف اين پژوهش شناخت ديدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مديران و كاركنان در مورد اجراي مديريت عملكرد بر اساس مدل بالدريج و فهم تفاوتهاي ديدگا ههاي آنها مي باشد در اين پژوهش تفاوت ديدگاه دانشكده ها و معاونت ها و همچنين تفاوت ديدگاه در بين مردان و زنان نيز مورد بررسي قرار گرفت، جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل كليه پرسنل اعم از مديران و كاركنان مي باشد كه در سال 1390 در قسمتهاي مختلف دانشگاه مشغول به كار مي باشند . در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي براي انتخاب نمونه كاركنان و روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه مديران استفاده شد، بدين ترتيب بعد از استفاده از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه و مشخص شدن آن 18 حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت كاركنان هر حوزه نمونه نيز به هم ان نسبت انتخاب شده اند. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. ابزار گردآوري اين پژوهش يك پرسشنامه 35 گويه اي است كه بر اساس مولفه هاي مدل بالدريج ساخته شد كه روايي و پايايي آن ،t نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تجزيه تحليل داده ها از روشهاي توصيفي و همچنين آزمون تي و آزمونهاي تعقيبي آنها استفاده شد. MANOVA ، اندازه گيري مكرر تجزيه تحليل اطلاعات حاكي از آن بود كه دانشگاه فردوسي مشهد به طور كلي نمره مناسبي از مد ل بالدريج دريافت نموده است يعني چيزي حدود 55 درصد نمره كل، همچن ين ميان امكان اجراي مولفه هاي 6گانه مديريت عملكرد از ديدگاه مديران تفاوت معناداري وجود ندارد و اين در حالي است كه ازديدگاه كاركنان تفاوت معناداري بين مؤلفه هاي مديريت عملكرد وجود دارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج