پرسشنامه رایگان امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

هدف این پژوهش شناخت دیدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مدیران و کارکنان در مورد اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج و فهم تفاوتهای دیدگا ههای آنها می باشد در این پژوهش تفاوت دیدگاه دانشکده ها و معاونت ها و همچنین تفاوت دیدگاه در بین مردان و زنان نیز مورد بررسی قرار گرفت، جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل کلیه پرسنل اعم از مدیران و کارکنان می باشد که در سال ۱۳۹۰ در قسمتهای مختلف دانشگاه مشغول به کار می باشند . در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه کارکنان و روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه مدیران استفاده شد، بدین ترتیب بعد از استفاده از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه و مشخص شدن آن ۱۸ حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت کارکنان هر حوزه نمونه نیز به هم ان نسبت انتخاب شده اند. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری این پژوهش یک پرسشنامه ۳۵ گویه ای است که بر اساس مولفه های مدل بالدریج ساخته شد که روایی و پایایی آن ،t نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روشهای توصیفی و همچنین آزمون تی و آزمونهای تعقیبی آنها استفاده شد. MANOVA ، اندازه گیری مکرر تجزیه تحلیل اطلاعات حاکی از آن بود که دانشگاه فردوسی مشهد به طور کلی نمره مناسبی از مد ل بالدریج دریافت نموده است یعنی چیزی حدود ۵۵ درصد نمره کل، همچن ین میان امکان اجرای مولفه های ۶گانه مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد و این در حالی است که ازدیدگاه کارکنان تفاوت معناداری بین مؤلفه های مدیریت عملکرد وجود دارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج