پرسشنامه رایگان بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

چکیده:

یکی از رویکرد هایی که در دو دهه اخیر در حوزه مدیریت آموزشی مورد توجه شایانی قرار گرفته است مدیریت مشارکتی و مدیریت مدرسه محور است که اکثر نظامهای آموزشی کشورهای پیشرفته به اهمیت استراتژیک آن پی برده اند. بسیاری از نظامهای آموزشی اکنون طرح مدیریت مدرسه محور را سرلوحه ی سیاست های مهم خود قرار داده اند و به عنوان یک سیاست ملی و راهبردی آن را پی گیری می کند. ایران نیز خواهان تجربه کردن این روند جهانی است. زیرا بر اساس آیین نامه اجرایی مدارس مصوب تابستان ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات جدیدی در راستای سیاست های مدیریت مدرسه محور به مدارس واگذار شده است. یافته های تحقیقی نشان می دهد که مدیریت مدرسه محور باعث افزایش اثر بخشی و کارآیی آموزش و پرورش در سطح مدارس می شود و با مشارکت جمعی کلیه افراد در امور مدرسه نوعی گسترش دموکراسی و مردم سالاری را نیز موجب می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی است. بدین منظور، کلیه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی تحصیلی نواحی ۷ گانه شهر مشهد به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. تعداد ۱۶۰ نفر از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با ۳۳ سؤال بسته پاسخ بر مبنای تئوری های مرتبط و پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان توجه به رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی کارکنان مدارس نسبتا مطلوب است و امکان اجرای مدیریت مدرسه محور بر اساس مؤلفه های فوق فراهم است . درعین حال برای اجرای این نوع مدیریت به آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت در این زمینه ها نیاز است. تحقیق پیشنهاد می دهد که مدیران و تصمیم گیرندگان باید زمینه و شرایط مشارکت کارکنان در امور مدرسه را توأم با تفویض اختیار و انعطاف پذیری و استقلال مداری فراهم کند تا به این وسیله تعهد و مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش یابد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه کارکنان زن به رسالت، بیشتر از توجه کارکنان مرد در رسالت است و میزان مشارکت آنها در امور مدرسه نیز بیشتر از میزان مشارکت کارکنان مرد است. ولی تعهد سازمانی کارکنان مرد و زن یکسان است. همچنین بین رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی بر اساس سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت آشکاری مشاهده نشد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی و کمک به اجرای مدیریت مدرسه محور ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور