پرسشنامه رایگان بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

چکیده:

یكی از رویكرد هایي كه در دو دهه اخیر در حوزه مدیریت آموزشی مورد توجه شایانی قرار گرفته است مدیریت مشاركتی و مدیریت مدرسه محور است كه اكثر نظامهای آموزشی كشورهای پیشرفته به اهمیت استراتژیك آن پی برده اند. بسیاری از نظامهای آموزشی اكنون طرح مدیریت مدرسه محور را سرلوحه ی سیاست های مهم خود قرار داده اند و به عنوان یك سیاست ملی و راهبردی آن را پی گیری می كند. ایران نیز خواهان تجربه كردن این روند جهانی است. زیرا بر اساس آیين نامه اجرایي مدارس مصوب تابستان 1379 شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات جدیدی در راستای سیاست های مدیریت مدرسه محور به مدارس واگذار شده است. یافته های تحقیقی نشان می دهد كه مدیریت مدرسه محور باعث افزایش اثر بخشی و كارآیي آموزش و پرورش در سطح مدارس می شود و با مشاركت جمعی كلیه افراد در امور مدرسه نوعی گسترش دموكراسی و مردم سالاری را نیز موجب می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی امكان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور در مدارس راهنمایي تحصیلی شهر مشهد بر اساس رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی است. بدین منظور، كلیه مدیران و دبیران مدارس راهنمایي تحصیلی نواحی 7 گانه شهر مشهد به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. تعداد 160 نفر از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با 33 سؤال بسته پاسخ بر مبنای تئوری های مرتبط و پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد كه میزان توجه به رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی كاركنان مدارس نسبتا مطلوب است و امكان اجرای مدیریت مدرسه محور بر اساس مؤلفه های فوق فراهم است . درعین حال برای اجرای این نوع مدیریت به آموزش های ضمن خدمت كوتاه مدت در این زمینه ها نیاز است. تحقیق پیشنهاد می دهد كه مدیران و تصمیم گیرندگان باید زمینه و شرایط مشاركت كاركنان در امور مدرسه را توأم با تفویض اختیار و انعطاف پذیری و استقلال مداری فراهم كند تا به این وسیله تعهد و مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش یابد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد كه توجه كاركنان زن به رسالت، بیشتر از توجه كاركنان مرد در رسالت است و میزان مشاركت آنها در امور مدرسه نیز بیشتر از میزان مشاركت كاركنان مرد است. ولی تعهد سازمانی كاركنان مرد و زن یكسان است. همچنین بین رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی بر اساس سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت آشكاری مشاهده نشد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی و كمك به اجرای مدیریت مدرسه محور ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور